eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › "Dostawa fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego z pojedynczą kabiną o dmc do 3,5 t."Ogłoszenie z dnia 2022-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego z pojedynczą kabiną
o dmc do 3,5 t.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: KOMAX

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071007834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komax@komax.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komax.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego z pojedynczą kabiną
o dmc do 3,5 t.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d19ca0e6-351d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, adres strony internetowej:https://www.miniportal.uzp.pl/. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://www.miniportal.uzp.gov.pl/, poczty elektronicznej komax@komax.pl, oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający podał w informacjach ogólnych niniejszej SWZ ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (z wyłączeniem oferty i załączników do oferty): za
pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany powyżej w informacjach ogólnych oraz poczty elektronicznej Wykonawcy wskazanej w formularzu oferty. Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4.05.2016, informuje, że: Administratorem Państwa danych
osobowych (dalej: „Administrator") jest PK KOMAX Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 8, 32-650 Kęty, e-mail: rodo@komax.pl tel.:+48 33 8452770;Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: rodo@komax.pl.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zam. publ. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz w przypadku wyboru Pana oferty w celu realizacji warunków zawieranych
umów; wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych; dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.
Podstawą prawną ich przetwarzania są: art. 6 ust.1 lit.b ogólnego rozp o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”. Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia i będą przetwarzane przez
Zamawiającego wyłącznie w celu złożenia w/w oferty cenowej, w tym ewentualnego wykonania umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Obowiązek podania osobowych jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych mogą uniemożliwić wzięcie udziału w postępowaniu. Posiadacie Państwo: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia
przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy dopełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z art.13 i art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Pozostałe kwestie wskazane są w rozdziale 1.4 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PK/04/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu (w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. 2022r., poz. 988 z późn. zm.) skrzyniowego z pojedynczą kabiną o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMAX” Sp. z o.o. wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w/w ustawy o następujących parametrach:

1. Parametry techniczne:
1) Podwozie i zabudowa wyprodukowana i skompletowana nie wcześniej niż 01.01.2022r.
2) Pojazd nowy
3) Podwozie dwuosiowe o DMC nie większej niż 3.500 kg
4) Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 140 KM o pojemności skokowej od 2200 do 3000 cm3
5) Manualna lub automatyczna skrzynia biegów
6) Napęd na koła przednie lub tylne
7) Wspomaganie układu kierowniczego
8) Hamulce przednie tarczowe wentylowane
9) Hamulce tylne tarczowe lub bębnowe
10) Minimalna ładowność samochodu – 900 kg
11) Długość całkowita nie mniejsza niż 5400 mm i nie większa niż 6400 mm
12) Rozstaw osi nie mniej niż 3650 mm
13) Pojazd przystosowany do przewozu minimum 1 osoby + kierowca
14) Koła 16 cali z oponami, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu
15) Fabryczny kolor nadwozia – biały

2. Wyposażenie
1) Lusterka boczne regulowane elektrycznie
2) Szyby otwierane elektrycznie
3) Kabina klimatyzowana i ogrzewana
4) Kierownica regulowana w min. jednej płaszczyźnie
5) Immobilizer
6) Centralny zamek sterowany pilotem
7) Radioodtwarzacz
8) Światła do jazdy dziennej LED
9) Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem
10) Fotel kierowcy z regulacją oparcia i lędźwiową
11) Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy)

3. Zabudowa – skrzyniowa z następującymi parametrami:
1) Zabudowa skrzyniowa z nadstawkami siatkowymi
2) Konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej umożliwiająca wywrot minimum do tyłu
3) Siłownik umożliwiający wywrot
4) Burty skrzyni ładunkowej wykonane z aluminium
5) Długość zabudowy – wymiar zewnętrzny minimum 3000 mm maksymalnie 3400 mm
6) Szerokość zabudowy wymiar zewnętrzny minimum 1950 mm maksymalnie 2150 mm
7) Wysokość burty wymiar minimum 400 mm
8) Na przedniej burcie siatka chroniąca kabinę kierowcy
9) Nadstawki boczne z siatki o wysokości co najmniej 1500 mm, tył otwierany w formie drzwi dwustronnych
10) Podłoga stalowa, gładka o grubości min. 3 mm
11) Sterowanie elektryczne za pomocą pilota
12) Osłony lamp tylnych
13) Oświetlenie zewnętrzne i obrysowe wykonane w technologii LED

4. Bezpieczeństwo
1) Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
2) Układ hamulcowy z systemem ABS
3) System ESP
4) Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego

5. Wyposażenie dodatkowe:
1) Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane fabrycznie
2) Apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164
3) Komplet dywaników gumowych
4) Na dachu kabiny światło ostrzegawcze w formie belki w kolorze pomarańczowym wykonane w technologii LED
5) Zabezpieczenie wlewu paliwa zamkiem centralnym lub kluczykiem
6) Komplet kół letnich i zimowych

6. Wymagania dodatkowe
1) Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli minimum 24 miesiące gwarancji producenta bez limitu kilometrów
2) Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem zapisów SWZ
3) Pojazd musi odpowiadać dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla odliczenia podatku VAT zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.)
4) Dostarczony pojazd musi posiadać wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji (wydane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym). W przypadku posiadania wyciągu ze świadectwa homologacji wybrany Wykonawca wraz z dostawą samochodu musi dostarczyć oświadczenie Wykonawcy o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium RP przepisów – danych i informacjach o pojeździe, niezbędnych do jego rejestracji; dostarczony pojazd musi odpowiadać pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji
5) Norma emisji spalin: samochód musi spełniać normę emisji spalin minimum EURO 6
6) Wybrany Wykonawca wraz z dostawą samochodu musi dostarczyć wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu oraz książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu w języku polskim
7) Wykonawca poniesie wszelkie koszty (m.in. materiały, części zamienne, robocizna i dojazd) związane z reklamacją oraz naprawą wadliwego samochodu w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i/lub rękojmi.
8) Czas reakcji serwisu maksymalnie 2 dni robocze od zgłoszenia awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo oznakować nadwozie samochodu naklejkami z logo i danymi Spółki, co nie spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu instalacji GPS przez wykonawcę, z którym jest związany umową, bez utraty gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. art. 108 ust 1 ustawy i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 7, 8,
10 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 110 ust. 2 ustawy.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy – Zamawiający nie stawia w ww. punkcie wymagań.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:.
d.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca wykonał (zakończył wykonanie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną dostawę pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i o wartości minimum 100 000,00 zł brutto,
odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i potwierdzone dowodami określającymi, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 1.4 do swz).
Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres usług od wymaganych przez Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego
Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi po-stępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia
przed dniem publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
1) Oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.2 do SWZ. 2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r., poz. 107 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.6 do SWZ.3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga złożenia:
1) Wykazu zrealizowanych dostaw wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik nr 1.4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art.7 pkt 20 nowego Pzp przez pojęcie przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe mogą przybrać postać dokumentów bądź też innych środków – w przedmiotowym postępowaniu oświadczenia Wykonawcy wskazującego na dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia. Zostały one wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia oraz powinny zostać złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego służą ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty. Przedmiotowy środek dowodowy w postaci opisu oferowanego pojazdu skrzyniowego Wykonawca składa na druku stanowiącym załącznik nr 1.8 do swz wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określone w rozdz. 6.3 swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Szczegółowe kwestie dot. wadium zawiera rozdział 20 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie Wykonawcy według załącznika nr 2, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy
przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ponosić będą solidarnie odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z przedmiotu udzielonego zamówienia;
8. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakres świadczenia wykonawcy określony w umowie co do zasady jest tożsamy z zobowiązaniami wykonawcy określonymi w ofercie oraz określeniem przedmiotu zamówienia zawartym w swz. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji warunków zamówienia umowa podlega unieważnieniu.
3. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:
1) zmiany stawek cenowych brutto w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT: zmiana stawki VAT w trakcie trwania umowy upoważnia wykonawcę do zmiany treści umowy o uwzględnienie nowej stawki podatku VAT w płatnościach.
2) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie dostawy w przypadku wstrzymania dostawy przez Zamawiającego,
3) gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, zastępuje nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
4) zamawiający przejmuje zobowiązania wykonawcy względem jego podwykonawców, co ex lege oznacza zmianę podmiotowości wykonawcy;
5) zmiana nie jest istotna w rozumieniu uPzp;
6) zmiana zaoferowanych elementów wyposażenia pojazdu o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku oferowanych rozwiązań lub komponentu do ich produkcji. Wymagane jest oświadczenie producenta i wyłączna zgoda Zamawiającego,
7) zmiana przepisów prawa, w tym przepisów prawa miejscowego mające wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
8) zmiana wymagań obowiązujących lub planowanych przepisów prawa w zakresie wyposażenia pojazdów do transportu odpadów komunalnych,
9) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Zmiana umowy musi zostać dokonana nie inaczej niż w drodze obustronnie podpisanego pisemnego aneksu.
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana osób do kontaktu itp.);
2) zmiana danych teleadresowych oraz osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
6. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty poza przypadkami określonymi w treści niniejszej umowy, treści swz nr PK/04/2022 oraz przepisach prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa oferte za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający - działając w oparciu o zapisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r., poz. 835) - wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2021r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
8. Wykluczenie w oparciu o przesłanki określone w ust. 7 następuje na okres trwania okoliczności określonych powyżej.
9. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przepisów określonych w ust. 7 Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.
10. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w
tym zakresie, które zostało ujęte w treści załącznika nr 1.2 do SWZ.
11. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający bada również, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy – w tym określonych w ust. 8 i następnych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do
złożenia oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzającego brak podstaw wykluczenia tego podmiotu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Stosowne oświadczenie zostało zawarte w treści załącznika nr 1.3 do SWZ.
12. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia również w zakresie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego weryfikacji złożonego oświadczenia.
13. Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.