eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pasłęk › Usunięcie, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznychOgłoszenie z dnia 2022-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usunięcie, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524447

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. św. Wojciecha 5

1.5.2.) Miejscowość: Pasłęk

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552482001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paslek@paslek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: paslek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usunięcie, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f60752c7-35ae-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00328881/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usunięcie, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.paslek.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.paslek.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono w regulaminie korzystania z
platformy ZETO PZP oraz instrukcji obsługi systemu PZP ZETO przeznaczonej dla Wykonawcy po likiem https://zamowienia.paslek.pl/#/help

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w § XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w § XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGL.271.14.2022.ŁZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa usunięcia, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zgromadzonych na działce nr 30 i nr 255 (grunty rolne) w miejscowości Borzynowo 8, gm. Pasłęk.
2. Planowane przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem: usunięciu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych o kodach:
1) 07 01 08* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,
2) 08 01 13* szlamy z usuwania farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
3) 08 03 14* szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,
4) 08 01 15* szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
5) 16 81 01* odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych wykazujące właściwości niebezpieczne,
6) 16 81 02 pozostałe odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych inne niż wymienione w 16 81 01;
3. Szacunkowa ilość odpadów niebezpiecznych:
1) 11 mauzerów o poj. 1000 l,
2) 124 metalowe beczki o poj. 200 l,
3) 120 pojemników o poj. 20 l,
4) 27 hoboków o poj. 30 l,
5) 3 mauzery o poj. 1000 l (odcięte wieka i wypełnione pojemnikami detalicznymi o poj. od 0,4 do 20 l),
6) 5 palet z pojemnikami o rożnej pojemności, wypełnionych substancjami chemicznymi nieznanego pochodzenia w formie ciekłej – odpadami niebezpiecznymi.
4. Zakres prac do wykonania obejmuje:
1) zabezpieczenie i ochronę terenu do czasu usunięcia odpadów i przekazania terenu Zamawiającemu,
2) odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zgromadzonych na działkach nr 30 i nr 255 (grunty rolne) w miejscowości Borzynowo 8, gm. Pasłęk;
3) załadunek odpowiednio zapakowanych (w przypadku uszkodzonych pojemników należy niniejsze odpady przepakować) odpadów niebezpiecznych,
4) uporządkowanie terenu, na którym są zdeponowane odpady niebezpieczne po wykonaniu ww. usługi,
5) transport odebranych odpadów niebezpiecznych do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia, środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,
Szczegółowe informacje zawarto w dodatkach do Specyfikacji Warunków Zamówienia, które stanowią dokumenty wymienione w § XXIII - Zestawienie Załączników i Dodatków do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin usunięcia odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
a) aktualną decyzję administracyjną uprawniającą do prowadzenia zbierania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych;
b) aktualną decyzję uprawniającą Wykonawcę do prowadzenia ostatecznego procesu unieszkodliwienia lub ostatecznego procesu odzysku i unieszkodliwienia odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 81 01* oraz 16 81 02, do prowadzenia zbierania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych lub w przypadku braku jej posiadania, umowę z uprawnionym podmiotem do prowadzenia ww. procesu ;
c) indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, ze zm.);
d) aktywne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) posiadał doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tzn. usunięcie, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w ilości co najmniej 50 Mg w ramach każdej usługi;
b) posiadał własną instalację do prowadzenia ostatecznych procesów unieszkodliwienia lub ostatecznych procesów odzysku i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych będących przedmiotem niniejszego zamówienia funkcjonującymi na podstawie stosownych zezwoleń/pozwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym uprawnienia do ww. usługi.
c) dysponuje lub będzie dysponował, przy realizacji zamówienia osobami: doradcą do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), posiadającym ważne świadectwo doradcy w zakresie przewozu drogowego, wpisanym na listę Transportu Dozoru Technicznego; koordynatorem realizacji zadnia, który będzie nadzorował wykonanie umowy oraz kierował pracami związanymi z usuwaniem odpadów z działek nr 30 i nr 255 (grunty rolne) w miejscowości Borzynowo 8, gm. Pasłęk oraz ich dostarczenia do miejsca ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w § VII ust. 1 i ust. 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w § VIII ust. 2 pkt 2 i pkt 4 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 . Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowienia dotyczącej terminu realizacji zamówienia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następującym w przypadku wystąpienia „siły wyższej” tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły
wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia ww. zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło.
3. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
Szczegóły zawarto w projekcie umowy - Załącznik nr 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.paslek.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.