eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa mebli wraz z montażem do budynku pn. Inkubator Przedsiębiorczości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo- TechnologicznegoOgłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli wraz z montażem do budynku pn. Inkubator Przedsiębiorczości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BYDGOSKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340011279

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-862

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bppt.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bppt.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/bppt/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Inna działalność kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli wraz z montażem do budynku pn. Inkubator Przedsiębiorczości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95989049-fdee-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

,,Budowa inkubatora przedsiębiorczości na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego". Nr RPKP.01.04.03-04-0003/20

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00244751/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PT/MK/01/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i metalowych do wskazanych przez Zamawiającego miejsc w obiekcie pn. „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Dostarczenie Przedmiotu Zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą: transportem, rozładunkiem, wniesieniem mebli i wyposażenia, montażem, itp. Wykonawca odpowiedzialny będzie za uprzątnięcie miejsca instalacji/montażu mebli i wyposażenia, zabranie z miejsca dostawy wszystkich opakowań ochronnych, elementów zabezpieczających, montażowych i środków transportu.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39121000-6 - Biurka i stoły

39141300-5 - Szafy

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 799352,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 799352,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 799352,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nhorma Łukasz Balcerkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5961552677

7.3.3) Ulica: ul. Inflancka 20/157

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-132

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 799352,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.