eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › UD-I-WZP.271.53.2023.SRU Utrzymanie i konserwacja dróg zarządzanych przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (2 części zamówienia)Ogłoszenie z dnia 2023-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
UD-I-WZP.271.53.2023.SRU Utrzymanie i konserwacja dróg zarządzanych przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (2 części zamówienia)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 70

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-381

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bemowo.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bemowo.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UD-I-WZP.271.53.2023.SRU Utrzymanie i konserwacja dróg zarządzanych przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (2 części zamówienia)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf632cee-3677-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00349691

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022030/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utrzymanie i konserwacja dróg Część 1: Roboty nawierzchniowe z mieszanek mineralno-asfaltowych; Część 2: Roboty brukarskie, podbudowy, elementy odwodnienia.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar
1. W przypadku składania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
„SPRAWDŹ PODPIS”
2. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym),
Wykonawca musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• E-dowód osobisty osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku
„SPRAWDŹ PODPIS”.
3. W przypadku składania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), Wykonawca
musi posiadać (dotyczy postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne):
• Profil zaufany osoby składającej wniosek lub ofertę w Systemie.
Pozostałe wymagania zawarte są w Rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić
sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi? 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z
siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na
adres: iod@um.warszawa.pl
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz
aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy
publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować
Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią
do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego są jawne na podstawie ustawy oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
3. Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Ciąg dalszy klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zawarty jest w Rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.53.2023.SRU

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty nawierzchniowe z mieszanek mineralno-asfaltowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia znajdują się w Opisie przedmiotu
zamówienia, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących
załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu
na podstawie kryteriów, przypisując im wagę procentową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na roboty i użyte do nich materiały związane z konserwacją i utrzymaniem dróg

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty brukarskie, podbudowy, elementy odwodnienia 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących
załączniki do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu
na podstawie kryteriów, przypisując im wagę procentową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na roboty i użyte do nich materiały związane z naprawą nawierzchni dróg gruntowych (nieutwardzonych)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na roboty i użyte do nich materiały związane z konserwacją i utrzymaniem dróg, z wyłączeniem robót związanych z naprawą nawierzchni dróg gruntowych (nieutwardzonych)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji dotyczący oznakowania i zabezpieczenia miejsca awarii zaporami drogowymi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
DLA CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA NR 1
a) wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia dotyczące utrzymania i konserwacji dróg w zakresie robót nawierzchniowych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każde, na drogach (ulicach) w granicach administracyjnych miast. Za roboty tożsame Zamawiający uzna remonty polegające na wykonaniu rozbiórki starej nawierzchni dróg i ułożeniu nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych a także na wykonaniu miejscowych napraw ubytków nawierzchni.
b) będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia narzędziami typu:
- 2 pojazdy samowyładowcze o ładowności minimum 13 ton każdy,
- koparko-ładowarka lub koparka,
- rozkładarka do mieszanek mineralno-asfaltowych,
- walec z wibracją
- zagęszczarka płytowa,
- recykler (urządzenie do przerobu mieszanki mineralno-asfaltowej),
- piła do cięcia nawierzchni,
-młot udarowy.
DLA CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA NR 2
a) wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia dotyczące utrzymania i konserwacji dróg w zakresie robót brukarskich o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, na drogach (ulicach) w granicach administracyjnych miast. Za roboty tożsame Zamawiający uzna remonty polegające na wykonaniu robót przywracających stan pierwotny drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym, prace remontowe brukarskie oraz równanie i zagęszczanie nawierzchni nieutwardzonych.
b) będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia narzędziami typu:
- pojazd samowyładowczy o ładowności minimum 13 ton,
- koparko-ładowarka lub koparka,
-zagęszczarka płytowa do gruntu,
- ubijak stopowy do gruntu,
UWAGA
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na obie części zamówienia musi wykazać, że wykonał usługi opisane powyżej w lit. a) dla części nr 1 i w lit. a) części nr 2 oraz, że będzie dysponował narzędziami :
- 2 pojazdy samowyładowcze o ładowności minimum 13 ton każdy,
- koparko-ładowarka lub koparka,
- rozkładarka do mieszanek mineralno-asfaltowych,
- walec z wibracją
- zagęszczarka płytowa,
- recykler (urządzenie do przerobu mieszanki mineralno-asfaltowej),
- piła do cięcia nawierzchni,
-młot udarowy.
- ubijak stopowy do gruntu,
2. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania będzie złożone wraz z ofertą Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 2 pkt 4) lit b) może zostać spełniony łącznie lub przez jednego Wykonawcę, warunek określony w ust. 2 pkt 4) lit a) musi zostać spełniony przynajmniej przez jednego Wykonawcę.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa,
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, z których wynikać będzie co najmniej:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
7. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego , Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Dokumenty składane w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykazu robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale VII ust.2 pkt. 4) lit. a) SWZ, odpowiednio dla części zamówienia nr 1 i nr 2, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie,
że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
b) Wykazu narzędzi, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4) lit. b SWZ, odpowiednio dla części zamówienia nr 1 i nr 2, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi narzędziami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wg wzoru określonego
w załączniku nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium:
a) w części zamówienia nr 1, w wysokości 26 000,00 PLN (dwadzieścia sześć tysięcy złotych i 00/100).
b) w części zamówienia nr 2, w wysokości 9 500,00 PLN (dziewięć tysięcy pięćset złotych i 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), określonym w Rozdziale XIV ust. 4 SIWZ.
3. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina);
2) dla wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna - złożenie razem z ofertą
na platformie zakupowej Zamawiającego (data i godzina).
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
5. Wadium można wnieść w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności
od wyboru Wykonawcy):
1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy, nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 poz. 319,836 i 1572), zwanej dalej PARP.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest,
aby gwarancja lub poręczenie:
1) obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
2) nie zawierały postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta/Poręczyciela;
3) jednoznacznie wskazywały podmiot, który złożył ofertę.
Nieuwzględnienie powyższego w treści gwarancji/poręczenia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wniesione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Gwaranta/Poręczyciela.
8. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania poręczenia (gwarancji).
9. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
10. Przedłużenia ważności wadiów w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie oraz z zachowaniem postanowień ust. 6-9 niniejszego Rozdziału, należy wnosić
za pośrednictwem platformy https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet.
11. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do Oferty w systemie:
1) Oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII SWZ ust 2 pkt. 2) oraz 3) dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie,
2) Oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru
określonego w Załączniku nr 7 do SWZ).
UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U.
1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze
zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58
ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 18 Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji:
1) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, na zasadach określonych w § 10 umowy;
2) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą Strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu przedmiotu umowy;
3) w przypadku potrzeby dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, ust. 2, 3 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku konieczności zmiany umowy, Strony ustalają, że roboty zostaną wycenione na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzętu i materiałów oraz wskaźników cenotwórczych obejmujących stawkę robocizny, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, nie wyższych niż średnie ceny i wskaźniki ujęte w ogólnopolskich, ogólnie dostępnych wydawnictwach cenowych
z kwartału poprzedzającego termin zmiany umowy.
4. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w formie aneksu do Umowy na zasadach określonych w ust. 5-9.
5. Warunkiem zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust. 4, jest pisemny wniosek złożony przez Wykonawcę (dalej zwany „wnioskiem”) u Zamawiającego, nie wcześniej niż po upływie
6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy spełniający łącznie poniższe wymogi:
1) wniosek dotyczy wyłącznie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy których zmiana nastąpiła po dniu zawarcia Umowy,
2) wniosek przysługuje w przypadku, gdy według ogólnopolskich, ogólnie dostępnych wydawnictw cenowych o których mowa w ust. 3, cena zmieniła się o więcej niż 20% w okresie od dnia zawarcia Umowy do momentu złożenia wniosku.
6. Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia Wykonawcy znajdzie zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zawarto aneks do Umowy, o którym mowa w § 18 ust. 1.
7. Suma wszystkich wprowadzanych zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć łącznie wartości stanowiącej 20 % łącznej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.
9. Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4-8 powyżej, z zastrzeżeniem, że wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy od zawarcia Umowy lub do wykorzystania środków przewidzianych na realizację zamówienia. – dotyczy części zamówienia nr 1 i nr 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.