eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drezdenko › Budowa samodzielnej kancelarii pojedynczej leśnictwa PrzeborowoOgłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa samodzielnej kancelarii pojedynczej leśnictwa Przeborowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Smolarz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Klesno 3

1.5.2.) Miejscowość: Drezdenko

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-530

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957620563

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: smolarz@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://smolarz.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa samodzielnej kancelarii pojedynczej leśnictwa Przeborowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddb21c75-34d1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00173276/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa samodzielnej kancelarii Leśnictwa Przeborowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwosmolarz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwosmolarz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy SmartPZPhttps://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwosmolarz. W celu złożenia oferty konieczna jest rejestracja Wykonawcy na
Platformie. Wykonawca do założenia konta i przesłania dokumentów, w tym, złożenia oferty na Platformie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Zamawiający, informuje, że Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.

Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Platformy:

1) przesyłane dokumenty powinny być w formie plików w formacie . png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg,

2) wymagania sprzętowe dla Wykonawcy:

a) przeglądarka internetowa Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;

b) lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek.

c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze;

d) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);

e) w przypadku przeglądarek Opera, Google Chrome i Mozilla Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;

f) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym;

g) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;

h) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje;

i) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB.

Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający
wiele pojedynczych plików.

Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP (sporządzane wg wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 3A, 3B, 3C, 3D do SWZ), sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie, zmiana i wycofanie oferty następuje wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy.
Każdy załączany plik zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez upoważnione osoby. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio
podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES,

b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może za pośrednictwem Platformy wycofać bądź zmienić złożoną ofertę.
Sposób złożenia oferty został szczegółowo opisany w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Smolarz.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Karolinę Kaczmarek, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 91 432 87 12 .

Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt
dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r., przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku udzielenia zamówienia 10 lat od momentu wygaśnięcia zawartej umowy.
Niezależnie od ww. postanowień, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane
podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 477720,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku biurowego samodzielnej kancelarii pojedynczej leśnictwa Przeborowo wraz z uzyskaniem dla niego ostatecznej lub opatrzonej rygorem
natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zamawiający wymaga, aby budowa budynku kancelarii realizowana była w technologii drewnianej z wykorzystaniem prefabrykowanych gotowych elementów (modułów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej składającej się z:
1) projektu budowlanego – projektu zagospodarowania terenu – stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ
2) projektu budowlanego – projektu architektoniczno-budowlanego – stanowiącego Załącznik nr 1B do SWZ;
3) projektu budowlanego– projektu technicznego - stanowiącego Załącznik nr 1C do SWZ;
4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - stanowiących Załącznik nr 1D do SWZ;
5) przedmiaru robót - stanowiącego Załącznik nr 1E do SWZ;
6) pozwolenia na budowę – stanowiącego Załącznik nr 1F do SWZ.

Inne szczegółowe wymagania:
1) Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używa własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych własnym staraniem.
2) Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz muszą być zgodne z polskimi normami, posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie materiałów w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiały muszą być oferowane w I gatunku.
3) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie koszty związane z utrzymaniem zaplecza i placu budowy oraz utylizacją i wywozem odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót.
4) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w trakcie budowy oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
5) Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie szczelności budynku metodą ciśnieniową (Blower Door Test) oraz detekcję nieszczelności w celu zlokalizowania wszelkich niekontrolowanych przecieków powietrza przez obudowę budynku.
Badanie należy wykonać w trakcie wykonywania budowy, w momencie gdy wszystkie elementy zapewniające szczelność budynku zostały wykonane, a jeszcze przed pracami wykończeniowymi. W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy uszczelnić budynek w celu uzyskania parametrów szczelności wynikającej z normy dla budynków z wentylacją mechaniczną. Zasady przeprowadzenia badań szczelności budynków metodą ciśnieniową określa norma PN-EN 13829 ISO 9972 ,,Cieplne właściwości użytkowe budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”. Urządzenia służące do wykonywania testów musząc posiadać odpowiednie atesty i kalibrację gwarantujące rzetelność pomiaru. Aby wyeliminować ewentualne trudności, które mogłyby zakłócić przebieg pomiaru szczelności powietrznej budynku, zaleca się przeprowadzenie oględzin badanego obiektu na 1 do 2 tygodni przed
planowanym terminem pomiaru – oględziny takie należy przeprowadzić z osobą odpowiedzialną za plac budowy.
6) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona do okresu równego okresowi udzielonej gwarancji jakości.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren Nadleśnictwa Smolarz, woj. lubuskie, powiat strzelecko drezdenecki, gmina Drezdenko, obręb ewidencyjny Przeborowo, działka ewidencyjna nr 186/4

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru realizacji
przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części
zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) montaż prefabrykowanych elementów drewnianych;
2) roboty w zakresie pokrywania podłóg, kładzenie płytek, glazury i terakoty;
3) roboty tynkarskie i malarskie;
4) roboty izolacyjne;
5) roboty w zakresie stolarki budowlanej;
6) roboty instalacyjne elektryczne;
7) roboty instalacyjne sanitarne;
8) roboty wykończeniowe - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. kierownika budowy i robót.

Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań
określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 9 do SWZ). Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u
Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223820-0 - Gotowe elementy i części składowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach kryterium „Cena” ocenie podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty. Ilość punktów przyznanych w tym kryterium zostanie ustalona na podstawie wzoru: C = Cn/Co x 100 pkt x waga 60 %, gdzie: C –
liczba punktów w ramach kryterium „Cena”; Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych; Co - cena oferty ocenianej.

W ramach kryterium „Termin wykonania” punkty zostaną przyznane na podstawie terminu wykonania zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu Oferty w następujący sposób: termin wykonania: 150 i mniej dni-100 pkt; 151-152 dni-80 pkt; 153-154 dni- 60 pkt; 155-156 dni-40 pkt; 157-158 dni-20 pkt; 159-160 dni-0 pkt. i przemnożone przez wagę kryterium „Termin wykonania”, tj. 20 %.

W ramach kryterium „Okres gwarancji” ocenie podlegać będzie okres gwarancji wyrażony w miesiącach, zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu Oferty. Ilość punktów przyznanych w tym kryterium zostanie ustalona na podstawie wzoru: G = Gn/60 x 100 pkt x waga 20 %, gdzie: G-liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”; Gn - ilość miesięcy okresu gwarancji w
ocenianej ofercie. Zadeklarowanie przez Wykonawcę w formularzu Oferty okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy licząc od daty
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, na potrzeby oceny ofert, okresu
gwarancji w wymiarze 60 miesięcy. Na potrzeby realizacji umowy Wykonawca związany będzie okresem gwarancji faktycznie zadeklarowanym w swojej Ofercie z jednoczesnym rozszerzeniem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady do okresu równego zadeklarowanemu okresowi gwarancji.

We wszystkich ww. kryteriach ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę nie mniejszą niż 200000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a)Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (przez robotę budowlaną rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy) polegające na budowie lub przebudowie budynku na kwotę nie mniejszą niż 250000,00 zł brutto każda (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku w technologii drewnianej (o drewnianej konstrukcji ścian lub stropów lub dachu) z wykorzystaniem prefabrykowanych gotowych
elementów (modułów).

Przez pojęcie „budowa” rozumie się wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Przez pojęcie „przebudowa” rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Jeżeli Wykonawca zamierza się posłużyć doświadczeniem zrealizowania zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia za spełniony, jeżeli robota budowlana (bez części obejmującej projekt) będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością warunkowi opisanemu powyżej.

b) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

i. co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno budowlanej, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, umożliwiające kierowanie budową w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia tj. w zakresie
budowy budynków, oraz

ii. co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia tj. w zakresie budowy instalacji wodnej i kanalizacyjnej, oraz

iii. co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające kierowanie robotami w
zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia tj. w zakresie budowy instalacji elektrycznej.

W stosunku do każdego z ww. uprawnień Zamawiający akceptuje również odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). Zamawiający uzna niniejszy warunek udziału w postępowaniu za spełniony także w sytuacji, gdy wszystkie z ww. uprawnień będzie posiadała jedna osoba.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone powyżej powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

Zgodnie z art. 117 ust. 3 PZP, w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem
lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ),

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

6) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) i 10) PZP - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

Pełen i szczegółowy opis, w szczególności dot. polegania na zdolnościach i sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, podmiotów spoza terytorium RP znaleźć można w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ). Pełen i szczegółowy opis, w szczególności dot. polegania na zdolnościach i sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, znaleźć można w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.

Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. numer rachunku - 86 1600 1462 1016 7992 6000 0004 z dopiskiem: ,,Budowa samodzielnej kancelarii
pojedynczej leśnictwa Przeborowo” oraz powołaniem się na sygnaturę sprawy: SA.270.1.6.2022. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 10.2. ppkt 2)-4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.

Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Treść gwarancji/poręczenia musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia (nazwa postępowania);

3) kwotę gwarancji/poręczenia;

4) termin ważności gwarancji/poręczenia zgodny z terminem związania ofertą;

5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie pełnej kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

1) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3A do SWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3B do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2) dokumenty, o których mowa w pkt 5.6 niniejszego ogłoszenia obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawcy będą zobowiązani załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy–oświadczenie takie należy złożyć w sytuacji gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą polegać na zdolnościach (w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane - wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dotyczące oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów należy załączyć a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat oraz b) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

1) w formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez
lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów określonych w Harmonogramie oraz Terminu Wykonania, stosownie do przypadku:

a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy;

b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw;

c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy;

d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy;

e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich;

f) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów;

g) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy - przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania
okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.

2) w zakresie zmiany kolejności wykonywania lub zmiany terminów wykonania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie jednakże bez dokonywania zmiany Terminu Wykonania. Przedmiotowa zmiana będzie mogła być wprowadzona w szczególności w przypadku zaistnienia
okoliczności wskazanych w pkt 1).

3) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w szczególności robót zamiennych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:

a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;

b) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

c) w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki zaoferowanych elementów Przedmiotu Umowy a uzyskanie elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo utrudnione;

d) jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1) i 2) - z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania techniczne będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w Dokumentacji Projektowej w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe.

4) w zakresie zmiany Wynagrodzenia, w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w pkt 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Ustalenie zmienionej kwoty Wynagrodzenia odbywać się będzie na zasadach szczegółowo opisanych we wzorze umowy będącym załącznikiem do SWZ.

Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, nie stanowiących zmiany, o której mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictwosmolarz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835). Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3C i 3D do SWZ).

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.