eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DLA GMINY BIAŁOWIEŻAOgłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DLA GMINY BIAŁOWIEŻA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Białowieża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856812487

1.5.8.) Numer faksu: 856812487

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.bialowieza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DLA GMINY BIAŁOWIEŻA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32948d98-34d8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024724/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla Gminy Białowieża

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza oraz poczty elektronicznej
sekretariat@ug.bialowieza.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, określa niezbędne
wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/45https://platformazakupowa.pl/strona/45--instrukcjeinstrukcje
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z
7. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp.numbers .pages
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne znajdują się w w Dziale III Rozdział 1 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wójt Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, e-mail:
sekretariat@ug.bialowieza.pl, nr tel.: (85) 681 24 87.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej
na adres: iod@ug.bialowieza.pl
4. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
6. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z
udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznegi; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy
PZP.
8. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO.
9. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa
do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO przwo do usunięcia danych osobowych;
2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawna przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis (w okresie gwarancji) fabrycznie nowego (nieużywanego) ciągnika rolniczego.
2. Parametry techniczne ciągnika:
1) Ciągnik fabrycznie nowy, nie starszy 2022 rok;
2) Silnik 4-cylindrowy o pojemności nie mniejszej niż 3400 cm³ i nie większej niż 3900 cm³;
3) Moc znamionowa min. 74 kW/100KM, max. 85kW/115KM;
4) Liczba biegów przód/tył min. 20x20;
5) Prędkość 40 km/h;
6) Hamulce na 4 koła;
7) Rewers elektrohydrauliczny z funkcją „stop and go”;
8) Napęd na cztery koła/4WD/z blokadą mechanizmu różnicowego;
9) Podnośnik tylny o udźwigu min. 4000 kg;
10) TUZ przedni z funkcją pływającą, z min. 1 parą wyjść hydraulicznych + przedni WOM (TUZ i WOM jednego producenta);
11) WOM min. 3 zakresy prędkości w tym wymagane 540 - 540 E;
12) Min 3 pary wyjść hydraulicznych + wolny spływ;
13) Instalacja pneumatyczna dwuprzewodowa;
14) Obsługa TUZ i WOM z zewnątrz na błotniku;
15) Oddzielna pompa układu kierowniczego;
16) Wycieraczki szyby tylnej i przedniej z spryskiwaczami;
17) Kabina wyposażona w wentylację mechaniczna, klimatyzowana i ogrzewana oraz radio, regulowana kierownica kierownicy;
18) Homologacja na 2 osoby;
19) Fotel kierowcy pneumatyczny, fotel pasażera z pasem;
20) Obrotowe światło sygnalizacyjne;
21) Dodatkowe obciążenie 500 kg na przedni TUZ;
22) Komplet zaczepów – regulowany górny automatyczny i dolna belka;
23) Ładowacz czołowy z osprzętem (łyżka do materiałów sypkich i widły do palet);
24) Rozmiar kół nie mniejszy niż: przód 420/70 R24, tył 480/70 R34;
25) Autoryzowana stacja obsługi producenta ciągnika rolniczego w odległości nie większej niż 100 km od siedziby zamawiającego;
26) Gwarancja na przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcy.
3. O terminie odbioru dostawy Wykonawca ma zawiadomić Zamawiającego, co najmniej na 5 dni przed datą odbioru dostawy ciągnika.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Urzędu Gminy Białowieża na własny koszt i odpowiedzialność. Wraz z ciągnikiem wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację ciągnika.
5. Zamawiający nie dopuszcza dostawy pojazdu na kołach do Zamawiającego.
6. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać:
- kartę pojazdu,
- książkę gwarancyjną,
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- dwa komplety kluczyków.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
8. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

16700000-2 - Ciągniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
ilość zsumowanych punktów w kryteriach określonych w przedmiotowym postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojemność silnika

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie
wskazanym w Dziale II Rozdział 8 SWZ;
3) Do oferty wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):
a) pełnomocnictwo
b) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym
w Dziale II Rozdział 6 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania
ofert.
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Oświadczenia składają odrębnie:
wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy.
3) Do oferty wykonawca załącza również (jeżeli dotyczy):
Pełnomocnictwo:
-w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie określonym w
art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.