eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Poprawa brd na przejściach dla pieszych na węźle drogowym w ciągu S86 w KatowicachOgłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na przejściach dla pieszych na węźle drogowym w ciągu S86 w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Myśliwska 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 258 62 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa brd na przejściach dla pieszych na węźle drogowym w ciągu S86 w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a47d4cbb-1a0f-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077675/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.33 Poprawa brd na przejściach dla pieszych na węźle drogowym w ciągu S86 w Katowicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303846/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2411.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 621750 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest zadanie pn.: „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na węźle drogowym <Agata> w ciągu S86 w Katowicach”.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujące budowę 3 sztuk oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych i 3 szt. sygnalizacji ostrzegawczej na tych przejściach.
Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) opracowania dokumentacji formalnej, projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno–Użytkowym (zwanym dalej „PFU”) wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych, stanowiących podstawę do rozpoczęcia robót – dalej zwanej „Dokumentacją projektową”,
b) budowy 3 szt. oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych,
c) budowy 3 szt. sygnalizacji świetlnych ostrzegawczych na przejściach dla pieszych,
d) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającej nowe urządzenia, będące przedmiotem zamówienia,
e) zapewnienia, na polecenie Zamawiającego, alternatywnego źródła zasilania
w energię elektryczną dla budowanej infrastruktury w przypadku braku możliwości pozyskania docelowego źródła energii elektrycznej od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na dzień odbioru ostatecznego prac, o których mowa
w punktach b)-d) wraz z kosztami podłączenia do punktu przyłączeniowego zapewnionego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca zapewni dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego źródła do czasu podpięcia docelowego źródła zasilania, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany
w §3 ust. 1 pkt b) SWZ TOM II . Polecenie, o którym mowa wyżej, zostanie wydane przez Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru ostatecznego Robót.
Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik w postaci Programu Funkcjonalno-Użytkowego (SWZ TOM III).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.