eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żuromin › "Modernizacja drogi gminnej nr 460620W ul. Lubowidzka"Ogłoszenie z dnia 2022-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Modernizacja drogi gminnej nr 460620W ul. Lubowidzka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Żuromin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377936

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Żuromin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 236572558

1.5.8.) Numer faksu: +48 236572540

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuromin.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zuromin.ibip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Modernizacja drogi gminnej nr 460620W ul. Lubowidzka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-386e8059-342a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021510/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja drogi gminnej nr 460620W ul. Lubowidzka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zuromin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zuromin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://zuromin.ezamawiajacy.pl
1.2 Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej https://zuromin.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
1.3 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu.
1.4 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki
1.5 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców – Regulacje i procedury procesu zakupowego https://zuromin.ezamawiajacy.pl
1.6 Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc ze szczególnym wskazaniem na pdf
1.7 Za datę przekazania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów elektronicznych, lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie https://zuromin.ezamawiajacy.pl
1.8 Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 576 22 23, e-mail: oneplace@marketplanet.pl
1.9 Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia osoby: w zakresie procedury przetargowej Ewa Wnuk, w zakresie przedmiotu zamówienia Wojciech Gowin, Emilia Dębska
2. Złożenie oferty
2.1 Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy pod adresem https://zuromin.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY". Formularz oferty – zał. nr 4 do SWZ.
2.2 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://zuromin.ezamawiajacy.pl
2.3 Wykonawca składa ofertę w formatach: określonych w pkt. 14.5 SWZ
2.4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2.5 Wczytanie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę". Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w Systemie o którym mowa w pkt. 2.2 zaszyfrowany.
2.6 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę - polecenie „wycofaj ofertę” lub „Modyfikuj ofertę”
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikacji określa pkt 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin – Plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, tel. 236572558, e-mail ugimz@zuromin.info
- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Modrzejewski – kontakt: telefon/ 544-544-001, adres e-mail: inspektor@kiodo.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
--- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 460620W ul. Lubowidzka” nr ZP.271.2.15.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
--- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy,
--- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Administratorem, gdy stroną umowy jest inny podmiot a Państwo jesteście osobą podaną do kontaktu/reprezentacji w celu zawarcia i /lub realizacji tej umowy.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), dalej „ustawa Pzp” . Państwa dane osobowe będą także udostępnione na podstawie przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r ( Dz. U z 2001 r. nr 112, poz. 1198) . Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być także współpracujące z nami firmy (w tym, informatyczne, zajmujące się obsługą m.in. platformy E – zamawiający - na podstawie zawartych umów powierzenia), a także uprawnione do tego odpowiednie organy, jednostki administracyjne i urzędy.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, że sprostowanie lub uzupełnienie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ** oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników zgodnie z przepisami art. 76 Ustawy Pzp.
− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Państwa dane co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Może się zdarzyć, że w nasz dostawca usług hostingowych wykorzystuje serwery zlokalizowane w USA. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na zasadach określonych w rozdziale V RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może być zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla Państwa praw i wolności w postaci zobowiązania podmiotu, któremu Państwa dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tj. decyzja nr 2001/497/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. oraz decyzja nr 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. w przypadku gdy odbiorca danych jest odrębnym administratorem lub decyzja nr 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w przypadku gdy odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu). Treść tych klauzul jest publicznie dostępna w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex.

* Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: W oparciu o przepisy art. 19.2. Ustawy Pzp - skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustaw oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 – w oparciu o przepisy art. 74.3. Ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. modernizacja drogi gminnej nr 460620W ul. Lubowidzka.


Zakres robót obejmuje między innymi wykonanie:

- wytyczenie trasy drogi,
- wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką,
- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 6cm (warstwa ścieralna),
- uzupełnienie poboczy pospółką gr. 6 cm,
- inwentaryzacja powykonawcza

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ:

Zał. Nr 1 do SWZ – Rysunki techniczne (Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu, przekrój)

Zał. Nr 2 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Zał. Nr 3 do SWZ - Przedmiar robót

UWAGA: Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nich elementy robót wynikające z Projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznych nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.


Wspólny Słownik Zamówień kod (CPV):
45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Inwestycja dofinansowana jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3.2 Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przedmiarem robót, rysunkami technicznymi (Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu, przekrój), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

3.3 Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

3.4 Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 24 miesiące.
Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

3.5 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania użytkowników drogi o długości odcinka, na którym prowadzone będą roboty oraz konieczności przestrzegania tymczasowych warunków ruchu. Oznakowanie powinno być zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót inwestycyjnych.

3.6 W czasie wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować i obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: znaki drogowe, światła ostrzegawcze, sygnały, zapory itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności.

3.7 Za bezpieczeństwo na terenie, na którym wykonywane będą roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do zakończenia realizacji inwestycji (zakończonej protokołem odbioru) odpowiedzialny będzie Wykonawca.

3.8 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej robót

3.9 Warunki realizacji robót:
3.9.1. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Wykonawca odpowiedzialny za zagospodarowanie powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska.

3.9.2.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami osób nadzorujących, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oraz zgodne z obowiązującymi normami

3.9.3 Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji autorskiego Biura Projektów oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

3.9.4. Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,
b) zorganizowanie dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,
c) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
d) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
e) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
f) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeżeli dotyczy),
g) prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
h) uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
i) wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,
j) obsługa geodezyjna w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w 2 egz.;
k) natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót,
l) przy realizacji robót przestrzeganie warunków zawartych w uzgodnieniach jeżeli dotyczy,
ł) demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
m) zasilenie placu budowy w wodę i energię,
3.10 Wykonawca zobowiązany jest na trzy dni przed podpisaniem umowy do dostarczenia zamawiającemu kosztorysu ofertowego (zgodnego z ceną podaną w formularzu ofertowym). Kosztorys należy opracować na podstawie przedmiaru robót (podanych w przedmiarze podstaw ustalenia cen) z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych robót i kosztów niezbędnych do wykonania zadania, a nie ujętych w przedmiarze robót. Wykonawca nie ma obowiązku dołączania do oferty kosztorysu ofertowego. Brak załączonego do oferty kosztorysu ofertowego nie stanowi podstawy odrzucenia oferty.

3.11 Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

3.12 W przypadku gdyby w SWZ, projekcie budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów należy to traktować wyłącznie jako rozwiązanie przykładowe określające standard odnośnie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oczekiwanych materiałów i urządzeń, stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia i nie mają na celu uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów. Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, produktów równoważnych.
Wszystkie materiały, urządzenia czy rozwiązania równoważne w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy muszą być co najmniej tej samej wytrzymałości, trwałości, co najmniej o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, muszą spełniać te same funkcje, wymagania bezpieczeństwa, konstrukcji. Do wykonawcy należy potwierdzenie równoważności.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACJH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP

Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką
- skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych
- uzupełnienia poboczy pospółką
- kierowanie pojazdami,
- obsługa maszyn budowlanych,
- wykonanie innych czynności (prac fizycznych) związanych z wykonaniem bezpośrednio prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie; dostawców materiałów budowlanych.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił w/w osoby przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia tj. od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w tym: postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu ich niespełnienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załącznik nr 9 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt. 20 SWZ OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej:


- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/ lub rozbudowie/ lub przebudowie drogi publicznej o wartości minimum 100.000,00 zł, której zakres obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej.

W przypadku gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania w/w warunku.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia musi spełnić warunek – wykazać się całym wymaganym doświadczeniem.

Do przeliczenia wartości finansowej występującej w innej walucie niż PLN zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji min:

- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej – pełniącą funkcję Kierownika budowy,

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia musi spełnić w/w warunek.


Przez w/w uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831).
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w/ uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2020r., poz. 220) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE


1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ)

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ).

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania
lub w przypadku gdy Zamawiający może ww. dokumenty pozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych wskazanie w Formularzu oferty danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

2) Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby lub osób składających ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych;

3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 10 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na podstawie art. 118 ust. 3 Pzp - jeśli dotyczy

5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy) – na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp - Załącznik Nr 11 do SWZ - jeżeli dotyczy.

6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
- Jeżeli oferta wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnik w imieniu każdego z wykonawców osobno.
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub pełnomocnik w imieniu każdego z wykonawców osobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy przewiduje możliwość dokonania zmian umowy.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy określając rodzaj i zakres zmian oraz warunki zmian - w przypadkach określonych w § 15 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zuromin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.