eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczyna › Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli- Postępowanie powtórzoneOgłoszenie z dnia 2022-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli- Postępowanie powtórzone

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pszczyński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 10

1.5.2.) Miejscowość: Pszczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.pszczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pszczyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiat-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,95750,77cbbbb2592d76e212f6d65ad0fba2c2.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli- Postępowanie powtórzone

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c39496d1-1887-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011398/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli- Postępowanie powtórzone

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. „Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301682/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.272.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 163194,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:
I. Roboty rozbiórkowe chodników około 60m2,
II. Budowa altany drewnianej 5,6x6,20m - 1 kpl.,
III. Utwardzenie terenu kostką brukową około 368 m2,
IV. Dostawa i montaż elementów małej architektury:
• Ławka + kosz na śmieci - 6 kpl.
• Urządzenia siłowni zewnętrznej - 4 kpl.
• Stół do gry w szachy z siedziskami - 1 szt.
• Punkt naprawy rowerów - 1 kpl.
V. Dostawa i montaż latarni parkowych 6 szt. wraz z instalacjami i podłączeniem,
VI. Nasadzenia drzew 5 szt. i krzewów 20 szt. oraz podsianie trawnika około 1974 m2.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 3, 3a, 3b do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych

45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty: 280 000,00 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 200 729,00 zł. brutto. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.