eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Masłowice › Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Masłowice w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2023-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Masłowice w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MASŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Masłowice 4

1.5.2.) Miejscowość: Masłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-515

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@maslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.maslowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-383c6252-15b1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Masłowice w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-383c6252-15b1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00348099

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015946/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Masłowice w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00280542

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UG. IOŚ.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2.1. Część 1 zamówienia – „Przebudowa drogi wewnętrznej Kraszewice na działce 573”.
Przebudowa będzie polegała na wykonaniu jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego. Istniejącą nawierzchnię należy przed ułożeniem nowych warstw konstrukcyjnych wykorytować a następnie wyprofilować i zagęścić. Zakłada się wykonanie koryta na głębokość 10 cm. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta drogi należy ułożyć warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego. Wszystkie zmiany charakterystycznych parametrów przebudowywanej drogi nie wymagają zmiany granic istniejącego pasa drogowego (przebudowa odbędzie się w granicach istniejącego pasa drogowego).
Powierzchnia projektowanej jezdni z kruszywa łamanego: 3000 m2
Długość przebudowywanej drogi: 999,00 m.b.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1 do SWZ . Składają się na nie następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, załączniki formalno-prawne,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4 ppkt. 1, pkt 4.4. ppkt.2, pkt.4.4. ppkt.3, oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4 ppkt. 1, pkt 4.4 ppkt. 2 i pkt 4.4 ppkt. 3 lub STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 138598,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2.2. Część 2 zamówienia – „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe na działce nr ewid. 829/1”.
Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego. Istniejącą nawierzchnię należy przed ułożeniem nowych warstw konstrukcyjnych wykorytować a następnie wyprofilować i zagęścić. Zakłada się wykonanie koryta na głębokość 5 cm. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta drogi należy ułożyć warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego.
Powierzchnia projektowanej jezdni z kruszywa łamanego: 1595 m2
Długość przebudowywanej drogi: 454,40 m.b.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.2 do SWZ
Składają się na nie następujące dokumenty:

1) dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, załączniki formalno-prawne,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiar robót,

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4 ppkt. 1, pkt 4.4. ppkt.2, pkt.4.4. ppkt.3, oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4 ppkt. 1, pkt 4.4 ppkt. 2 i pkt 4.4 ppkt. 3 lub STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 80126,75 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2.3. Część 3 zamówienia – „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe na działce nr ewid. 800 obręb 0017 Strzelce Małe”.
Projektuje się przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Strzelce Małe. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego. Istniejącą nawierzchnię należy przed ułożeniem nowych warstw konstrukcyjnych wykorytować a następnie wyprofilować i zagęścić. Zakłada się wykonanie koryta na głębokość 5 cm. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta drogi należy ułożyć warstwę nawierzchni z kruszywa łamanego.
Powierzchnia projektowanej jezdni z kruszywa łamanego: 3500m2
Długość przebudowywanej drogi: 999,95 m.b.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się: dla części 3 – w załączniku nr 1.3 do SWZ.
Składają się na nie następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, załączniki formalno-prawne,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiar robót.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4 ppkt. 1, pkt 4.4. ppkt.2, pkt.4.4. ppkt.3, oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4 ppkt. 1, pkt 4.4 ppkt. 2 i pkt 4.4 ppkt. 3 lub STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 198865,59 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135956,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 376357,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135956,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PATRYTRANS Patryarcha Sławomir

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7691044534

7.3.4) Miejscowość: Przerąb 27

7.3.5) Kod pocztowy: 97-515

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135956,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77995,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205220,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77995,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PATRYTRANS Patryarcha Sławomir

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7691044534

7.3.4) Miejscowość: Przerąb 27

7.3.5) Kod pocztowy: 97-515

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77995,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194987,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 491556,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 194987,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PATRYTRANS Patryarcha Sławomir

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7691044534

7.3.4) Miejscowość: Przerąb 27

7.3.5) Kod pocztowy: 97-515

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 194987,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.