eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Kompleksowa dostawa ( sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w JaworznieOgłoszenie z dnia 2022-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa ( sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000729095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niemcewicza 7A

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 327629326

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp14.jaworzno.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp14.jaworzno.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa ( sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2fae47d3-2375-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00317058/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa ( sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2fae47d3-2375-11ed-b8b2-9a321cc30829

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-zamówienia i dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub droga elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”
2. Sposób składania ofert, pytań, dokumentów został opisany na Platformie e-zamówienia w zakładce „Centrum pomocy”
3. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Portalu e-Zamówienia.
4. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na stronie e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 w Jaworznie
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 14 w Jaworznie jest Magdalena Boba, adres e-mail: iod@sp14.jaworzno.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 228891,31 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby centralnego ogrzewania do instalacji znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 14, ul. Niemcewicza 7A.

zgodnie z:
1.1. Charakterystyka budynku ul. Niemcewicza 7A, stanowiąca Załącznik Nr 1 do SWZ
2. Kod opisujący przedmiot zamówienia w/g słownika CPV :

091230-7 Gaz ziemny
65210000-8 Przesył gazu

3. Przewidywane szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy wynosi 248 000 kWh.
4. Szacunkowe zużycie paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy ma charakter jedynie orientacyjny
i w żadnym wypadku nie stanowi, ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilość paliwa gazowego. Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia i wskazuje minimalną wielkość świadczenia na 30%.
5.Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia.
6. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie według wskazań układów pomiarowych.
7. Zamawiający informuje, iż nie posiada ofert promocyjnych oraz nie jest członkiem programów lojalnościowych.
8. Zamawiający informuje, iż jest zwolniony z akcyzy na podstawie art.31b ust.2 ustawy o podatku akcyzowym ( Dz.U. z 2020 roku , poz. 143 z późn. zm.).
9. Zamawiający informuje, iż obecnie placówki oświatowe posiadają umowę kompleksową podpisaną
z PGNiG Obrót Detaliczny sp z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Szczegółowe dane dotyczące taryfy i mocy zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.
10. W ramach obowiązującej obecnie umowy, w/w budynki oświatowe podłączone są do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Społka Gazownicza Oddział w Zabrzu. Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych udzielą Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania ich przed właściwym OSD w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
11. Układy pomiarowe instalowane są na koszt OSD i stanowią jego własność.
Aktualne układy pomiarowe wraz z numerami wyszczególnione są w Załączniku nr 1 – Charakterystyka budynku.
12. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania numeru telefonu, pod którym Zamawiający całodobowo będzie mógł zgłaszać przerwy w dostawie gazu.
13. Zamawiający ma prawo do zmiany wysokości mocy umownej w formie pisemnej, na zasadach wynikających z Taryfy OSD.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich wagi procentowe:
cena brutto oferty – 100% ( max. 100 pkt.),

Cena brutto oferty z najniższą ceną (zł)
2. Ocena punktowa = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.
Cena brutto badanej oferty (zł)

Uwaga
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Uwaga
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Uwaga
W niniejszym postępowaniu można zastosować art. 246 ust.2 ustawy Pzp i przyjąć jako jedyne kryterium cenę 100%, ponieważ dostawy paliwa gazowego są powszechnie dostępne, tzn. istnieje co najmniej kilku dostawców paliwa gazowego posiadających koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, a samo paliwo gazowe ma ustalone standardy jakościowe, tzn. musi spełniać standardy techniczne zgodne z ustawą z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2021, poz. 716 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zastosowania ceny jako jednego
z kryteriów wyboru oferty o wadze przekraczającej 60 % pkt.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w ust. 5 niniejszego rozdziału SWZ.

3. Podstawy wykluczenia:
3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108. 1. pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust.1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 523,1292,1559 i 2054)
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.2 Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę w przypadkach o których mowa w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3

3.3 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ustawy Pzp.

4. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków,
o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:

5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
5.2.1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne ( Dz. U. Z 2021 poz. 716 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- aktualną koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne ( Dz. U. Z 2021 poz. 716 z późn. zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
aktualna umowę generalną na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia paliwa gazowego, tj. placówki oswiatowe wymienione w SWZ, podpisaną z OSD posiadającym aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego –
w przypadku Wykonawców niebędących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe.

5.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.4 Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
pkt. 6 i 7 w SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu tj:

1.1. Oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych we wstępnym
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 od SWZ), w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie to składa każdy z wykonawców; w przypadku podlegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawi,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

1.2.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 5.2.1 rozdzia. XVIII SWZ
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne ( Dz. U. Z 2021 poz. 716 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- aktualną koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne ( Dz. U. Z 2021 poz. 716 z późn. zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania podpisanej aktualnej umowy generalnej na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ – w przypadku Wykonawców niebędących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
5. Wraz z ofertą należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Powyższe dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) wg Załącznika nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wymagają formy pisemne pod rygorem nieważności i dopuszczalne są jedynie w przypadku gdy Zamawiający przewidział możliwość dokonania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia, określając warunki zmian.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych , oraz dodatkowo określa w szczególności następujące przypadki zmian:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie wystąpienia zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie cen jednostkowych, w zakresie jakim znajdują one zastosowanie do niniejszej umowy.
2) zmiana wysokości mocy umownej, na zasadach wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
3) zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w treści złożonej przez Wykonawcę oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, lub rezygnacja z podwykonawcy.
4) zmiany ilości szacunkowej zamówionego gazu
3. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy,
o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej umowy, Strony zobowiązane są wzajemnie się informować o planowanych zmianach
w przedmiocie umowy.
4. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy,
o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy, Wykonawca winien wskazać części/zakres przedmiotu umowy, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz zawrzeć umowę, w formie pisemnej, z podwykonawcą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” w zakładce „Informacje podstawowe”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.