eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu"Ogłoszenie z dnia 2023-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020698864

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-304

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74 848 84 94

1.5.8.) Numer faksu: 74 848 84 94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@aqua-zdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: aqua-zdroj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Sp. z o.o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfd384b4-fba3-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00347958

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235144

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 12/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 38418,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nabiału i artykułów mleczarskich do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu, zgodnie z formularzem ofertowo – cenowym ( załącznik 1a) stanowiącym załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15530000-2 - Masło

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

4.5.5.) Wartość części: 10164,97 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa słodyczy i przekąsek do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu, zgodnie z formularzem ofertowo – cenowym ( załącznik 1b) stanowiącymi załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15842300-5 - Wyroby cukiernicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15812100-4 - Wyroby ciastkarskie

15821200-1 - Herbatniki słodkie

15312310-4 - Chipsy ziemniaczane z dodatkiem substancji smakowych

4.5.5.) Wartość części: 8880,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów sypkich i przetworów do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu, zgodnie z formularzem ofertowo – cenowym ( załącznik 1c) stanowiącymi załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15851000-8 - Produkty mączne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

15411000-2 - Oleje zwierzęce lub roślinne

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.5.5.) Wartość części: 22039,28 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów mrożonych do Restauracji Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu, zgodnie z formularzem ofertowo – cenowym ( załącznik 1d) stanowiącymi załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.5.) Wartość części: 5334,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9546,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10215,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9546,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bruno Tassi Sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017432769

7.3.3) Ulica: ul.Staniewicka

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-310

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9546,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 884,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 884,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 884,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transgourmet Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 630375413

7.3.3) Ulica: Zamenhofa

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-131

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 884,2 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21643,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22781,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 21643,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bruno Tassi Sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017432769

7.3.3) Ulica: Staniewicka

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-310

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21643,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5333,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5348,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5333,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bruno Tassi Sp.z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017432769

7.3.3) Ulica: Staniewicka

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-310

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5333,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.