eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czeladź › Zakup i dostawa samochodu lekkiego operacyjno rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi .Ogłoszenie z dnia 2022-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa samochodu lekkiego operacyjno rozpoznawczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Czeladź

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 45

1.5.2.) Miejscowość: Czeladź

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-250

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 032/ 76-37-923

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.czeladz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czeladz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa samochodu lekkiego operacyjno rozpoznawczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75bb05be-328a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029774/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa samochodu lekkiego operacyjno rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umczeladz.logintrade.net/zapytania_email,99544,9790364f484e953fda98d143ad795635.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj: poprzez PLATFORMĘ PRZETARGOWĄ pod adresem:
https://umczeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
(w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania)
UWAGA: W PRZYPADKU AWARII w/w Platformy Przetargowej, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie odbywała się za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej podanej przez Wykonawców w czasie rejestracji i/lub składnia ofert oraz adresu poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@um.czeladz.pl. Komunikacja za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty, nawet w sytuacji awarii Platformy Przetargowej.
Ciąg dalszy w Rozdziale 12 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę– zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników PLATFORMYPRZETARGOWEJ:
1). „Rejestracja Wykonawcy na Platformie”
2). „Zadawanie pytań do postępowania”
3). „Wymagania techniczne”
4). „Udział w trybie podstawowym z możliwością negocjacji”
- dostępnymi pod adresem:
https://umczeladz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
oraz zaakceptować REGULAMIN korzystania z PLATFORMY PRZETARGOWEJ dostępny pod adresem:
https://umczeladz.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

2. Złożenie oferty poprzez PLATFORMĘ PRZETARGOWĄ oznacza akceptację Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z PLATFORMY PRZETARGOWEJ– wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://umczeladz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

4. Wsparcia technicznego w zakresie działania PLATFORMY PRZETARGOWEJ udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA, tel. +48 71 787 35 34, od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.ºº - 16ºº; e-mail: helpdesk@logintrade.net

5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem PLATFORMY PRETARGOWEJ oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników PLATFORMY PRZETARGOWEJ.

6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.2070 z poźn. zm. ), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp., z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty), dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2247)- zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty przetargowej) skompresowanych formatem .rar.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

9. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z poźn. zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

10. przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ciąg dalszy w Rozdziale 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisano w Rozdziale 33 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DU.ZP.271.1.8. 2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup lekkiego operacyjno- rozpoznawczego pojazdu dla Ochotniczej Straży Pożarniczej (np. bud, furgon, van itp.) z napędem na 3 lub 4 koła, hakiem holowniczym o DMC przyczepy nie mniej niż 2000 kg, minimum 5 miejscami dla załogi, przedziałem ładunkowym wykończonym blachą ryflowaną, silnikiem diesla o mocy co najmniej 130 KM, z ledową belką świetlną w kolorze niebieskim, modulatorem sygnałów ostrzegawczych i radiostacją przewoźną. Samochód wyposażony w system ABS oraz kontrolę trakcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował kryterium CENY (cena ofertowa brutto 100 punktów)
Za ofertę najkorzystniejszą, będzie uznana oferta (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu), która BĘDZIE MIAŁA NAJNIŻSZĄ CENĘ .
UWAGA:
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. (art.249 ustawy pzp)
UWAGA:
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

UWAGA:
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą żadnych przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w art. 104,art. 105 i art. 106 ustawy Pzp.

Równoważność- Zgodnie z art. 101 ust 4 ustawy Pzp. jeżeli w OPZ (opisie przedmiotu zamówienia) jest odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i należy przyjąć że odniesieniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp., że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w OPZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Równoważności- jeżeli Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zastosuje rozwiązania równoważne w stosunku do tych opisanych przez Zamawiającego w OPZ zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, to Wykonawca zobowiązany jest w ust 10 Formularza Oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ) wpisać czego rozwiązania równoważne dotyczą, wypisać przedmiotowe środki dowodowe jakie dołącza do formularza oferty oraz złożyć je razem z ofertą.
Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. Przedmiotowych Środków dowodowych (wpisanych do Formularza ofertowego) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wezwanie będzie dotyczyło jedynie przedmiotowych środków dowodowych wpisanych przez Wykonawcę do Formularza Ofertowego w ust. 10 tego Formularza. (zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – ustanowienie pełnomocnika nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (ust. 3.1.Rozdziału 16 SWZ-) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (na Załączniku Nr 2). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
3.1.Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

kwestię zmian umowy ujęto w Projektowanych Postanowieniach Umownych(Załacznik Nr 3 do SWZ) w § 10 i 11.
§ 10
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) Zmiany przepisów prawnych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT.
2) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego Prawa;
3) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),
4) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostarczenia pojazdu o której mowa w § 11 niniejszej umowy

2. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej strony.
3. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie musi zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści z wnioskowanej zmiany,
3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
Siła Wyższa
1. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, zaistniałe po zawarciu Umowy:
1) na którą Strona nie ma wpływu oraz
2) której taka Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz
3) której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz
4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.
2. Jako Siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia jak:
1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,
2) stan nadzwyczajny (skan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny)
3) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,
4) akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych
3. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia Siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających z Umowy będzie usprawiedliwiona w przypadku niezrealizowania lub opóźnienia realizacji jej zobowiazań wynikających z Umowy, dopóki trwać będzie działanie Siły wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione działaniem Siły wyższej.
4. Każda ze Stron będzie przez cały czas czyniła wszelkie rozsądne starania, aby zminimalizować jakiekolwiek, będące wynikiem Siły wyższej, opóźnienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania Siły wyższej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem PLATFORMY PRZETARGOWEJ : https://umczeladz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.