eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Obrowo › Świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy ObrowoOgłoszenie z dnia 2022-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Obrowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OBROWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Lipowa 27

1.5.2.) Miejscowość: Obrowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-126

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 678 60 22 wew. 163

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@obrowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: obrowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/649148

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Obrowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0aa1fb0a-170b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028047/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Obrowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297019/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiFZ.271.13.2022.KRDG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 470626,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuję świadczenie usługi przewozu uczniów do szkół położonych na terenie Gminy Obrowo w roku szkolnym 2022-2023.
2. Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizacje dowozów/odwozów autobusami na podstawie zakupionych przez zleceniodawcę biletów miesięcznych uczniów z istniejących przystanków ustalonych przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zniżek i ulg ustawowych dotyczących biletów miesięczny dla osób uczących się wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów.
3. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z objętych dowozem miejscowości.
4. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2022/2023.
5. Wykonawca na liniach objętych zamówieniem nie może przewozić inne osoby, które nie są uprawnione do korzystania z przewozów w ramach niniejszego postępowania przetargowego.
6. Opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej zapewni Zamawiający, a Wykonawca w ramach usługi zapewni darmowy przejazd dla opiekunów, po jednym na każdej trasie.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące szkoły:
1) Zespół Szkół w Brzozówce.
2) Zespół Szkół w Dobrzejewicach.
3) Szkoła Podstawowa w Łążynie II.
4) Szkoła Podstawowa w Obrowie.
5) Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przewozów po następujących liniach komunikacyjnych:
1) Linia komunikacyjna Obrowo – Obrowo: Obrowo szkoła – Obrowo Kolonia – Zębówiec – Skrzypkowo – Obrowo szkoła– długość linii 240 km;
2) Linia komunikacyjna Osiek nad Wisłą – Osiek nad Wisłą: Osiek nad Wisłą szkoła – Sąsieczno – Osiek nad Wisłą szkoła – Dzikowo – Silno – Osiek nad Wisłą szkoła – długość linii 200 km;
3) Linia komunikacyjna Brzozówka – Brzozówka: Brzozówka szkoła – Głogowo – Szembekowo – Brzozówka szkoła – Łążynek – Dobrzejewice szkoła – Brzozówka szkoła – długość linii 170 km;
4) Linia komunikacyjna Dobrzejewice – Dobrzejewice: Dobrzejewice szkoła – Szembekowo – Brzozówka – Dobrzejewice szkoła – Dobrzejewice Nadleśnictwo – Zawały – Dobrzejewice szkoła – Łążynek – Głogowo – Dobrzejewice szkoła – długość linii 200 km.
9. Szacunkowa liczba dowożonych uczniów wynosi 569.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60140000-1 - Nieregularny transport osób

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 386920,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 386920,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 386920,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8883115816

7.3.3) Ulica: ul. Wieniecka 39

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 386920,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.