eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › WIW.DA.272.8.2023 - Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w OpoluOgłoszenie z dnia 2023-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
WIW.DA.272.8.2023 - Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000093131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 170

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-836

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wiw.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/774850

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WIW.DA.272.8.2023 - Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fe04780-0061-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00346140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00171943/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 [30] Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu materiałów laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego.

1.2.2 [31] Zakup z dostawą do Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu odczynników chemicznych ogólnodostępnych, wzorców pestycydów, materiałow odniesienia.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243927

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIW.DA.272.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 21815,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 1: Sukcesywny zakup odczynników do urządzenia AB step One Plus. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 7723,58 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 2: Sukcesywny zakup odczynników - odcz. Kovacs-a, tesów do urz. Vitek 2. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 657,41 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 3: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 2732,61 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 4: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 935,19 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 5: Sukcesywny zakup odczynników. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 3538,84 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu, w części nr 6: Sukcesywny zakup odczynników - płyn ATCC, hodowla ATCC. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1.6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 6227,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10824,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10824,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10824,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A-Biotech Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 894-317-30-72

7.3.3) Ulica: ul. Muchoborska 18

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-424

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10824,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 260 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, w części nr 2, dokonano UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 1) ustawy stanowi: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.06.2023r. do godz. 09:00, w niniejszym postępowaniu, w części nr 2, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, w części nr 2, na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2472,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42759,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2472,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Labo24 Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 631-224-76-53

7.3.3) Ulica: ul. Sowińskiego 5

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2472,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1201,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1201,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1201,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAB EMPIRE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 517-040-68-73

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierza Pułaskiego 5

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.5) Kod pocztowy: 35-011

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1201,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 260 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, w części nr 5, dokonano UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 1) ustawy stanowi: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.06.2023r. do godz. 09:00, w niniejszym postępowaniu, w części nr 5, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, w części nr 5, na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8733,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8733,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8733,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LGC Standards Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 524-000-44-77

7.3.3) Ulica: ul. Ogrodowa 27/29 Kiełpin

7.3.4) Miejscowość: Łomianki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-092

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8733,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.