eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › "Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu"Ogłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000523940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 25

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@miechow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2178bdbe-334e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030394/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.30 „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miechow.eu/miasto-i-gmina/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/miechow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) korzystanie z platformazakupowa.pl jest możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
2) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
3) W celu założenia bezpłatnego Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4) W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta udostępniony przez Usługodawcę na Stronie platformazakupowa.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
Szczegóły w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :Gmina Miechów
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ugim.miechow.eu.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Szczegóły w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.28.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu: „Rewitalizację przestrzeni publicznej- Budowę Dworca Autobusowego w Miechowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
II. Forma architektoniczna obiektu dworca.
Budynek o zwartej bryle z wysuniętym zadaszeniem w kierunku zachodnim podpartym na słupach. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o dachu płaskim ze spadkiem w stronę wschodnią. Cały dachy wykończony attyką. Elewacje północna, zachodnia i południowa z fasadami przeszklonymi, elewacja wschodnia ze schodami ewakuacyjnymi oraz stolarką okienną i drzwiową. Wewnątrz budynku zaprojektowano przeszkloną klatkę schodową, wychodzącą na dach dworca. Na dachu zaprojektowano taras użytkowy wśród dachu zielonego. Budynek wykończony płytami elewacyjnymi (HPL) jako fasada wentylowana. Kolorystyka przedstawiona w części rysunkowej i w dalszej części opisu.
III. Zakres postępowania obejmuje:
Przedmiotem niniejszego opracowania są roboty budowlane polegające na:

-Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych
-Budowa budynku dworca autobusowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowa, grzewcza poprzez nowoprojektowaną kotłownię, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, pompa ciepła, klimatyzacji, fotowoltaika, elektryczna w tym oświetlenie, gazowa, instalacje niskoprądowe: monitoring i Internet.
- Budowa zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej w tym oświetlenie i dwie stacje ładowania pojazdów, monitoringu.
- Budowa dróg manewrowych oraz parkingu dla 60 samochodów osobowych i 6 autobusów.
- Budowa elementów małej architektury: dwie wiaty na rowery, stojaki na rowery, kosze, ławki, żagle przeciwsłoneczne, zagospodarowanie terenów zielonych.

2. Szczegółowy zakres robót wynika z załącznika nr 7 OPZ do SWZ na który składa się również dokumentacja projektowa, techniczna, opinia geotechniczna, charakterystyka energetyczna, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z umowy na wykonanie robót – załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45213314-7 - Roboty budowlane w zakresie zajezdni autobusowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania obejmujące zrealizowanie
robót obejmujących budowę budynku o kubaturze min. 4000 m3, z instalacjami wewnętrznymi, wraz
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu o wartości każdej z inwestycji min. 10 000 000,00 zł
brutto.
Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp w sytuacji gdy warunek powyższy będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum a przez podmiot udostępniający wykonawcy swoje zasoby (podmiot trzeci), to ten podmiot musi być podwykonawcą w realizacji umowy.

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiającymi jego realizację na odpowiednim poziomie jakości tj. m.in.:
• jedną osobą, która będzie pełnić funcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik Budowy winien posiadać doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu minimum dwóch zadań związanych z budową budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi o wartości każdej z inwestycji min. 6 000 000,00 zł brutto.
• jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

Uwaga: Kierownik powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.: 2351) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jt. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz. U. z 2021, poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 24 oraz 25 wzoru umowy - załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/miechow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.