eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała › Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni urządzonej w centrum miasta BiałaOgłoszenie z dnia 2023-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni urządzonej w centrum miasta Biała

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-210

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774388531

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.zielinska@biala.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-344d3659-f480-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni urządzonej w centrum miasta Biała

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-344d3659-f480-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00345131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036072/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni urządzonej w centrum miasta Biała

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227506

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZP.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 282801,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty ziemne i zagospodarowania terenu na działce nr 1088 w Białej, w sąsiedztwie zabytku (Wieża Prudnicka), w szczególności:
− rozbiórki (demontaż istniejących chodników z płyt chodnikowych, obrzeży, ławek)
− ukształtowanie skarpy i wykonanie terenu filtracyjnego;
− wykonanie ścieżek pieszych (alejek) o różnej nawierzchni: z kostki betonowej, mineralno-epoksydowej, hanse grand
− zakup i montaż urządzeń do gier plenerowych (koło młyńskie, labirynt XXL)
− zakup i montaż tablic informacyjnych
− wykonanie i montaż drewnianych pergoli, donic i beczek na wodę opadową
− zakupu i montażu ławek parkowych, koszy na śmieci, latarni zasilanych energia słoneczną, stojaków na rowery
− nasadzenia

UWAGA: Zakres decyzji Starosty Prudnickiego nr 374 z dnia 25.09.2020r. jest szerszy niż zakres niniejszego zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy chodnika ani ścieżki pieszo-rowerowej.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 369400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 485850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 369400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KAMPOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387532576

7.3.3) Ulica: Mieszkowice 169

7.3.4) Miejscowość: Mieszkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 48-200

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 369400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.