eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żagań › "UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. WÜRTHA W ŻAGANIU"Ogłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. WÜRTHA W ŻAGANIU”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Słowiański 17

1.5.2.) Miejscowość: Żagań

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48684771040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@um.zagan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zagan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. WÜRTHA W ŻAGANIU”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9e9a902-326d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031292/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Uzbrojenie Terenów Iwestycyjnych przy ul Würtha w Żaganiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi zalogować się na miniPortalu- dla Wykonawcy i odszukać postępowanie o realizację, którego chce się ubiegać.
Ponadto Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz skrzynkę ePUAP, do której Zamawiający będzie kierował korespondencję. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz dostęp do formularza do komunikacji z Zamawiającym.

10.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu, z którym należy się zapoznać https://miniportal.uzp.gov.pl

Miniportal nie zawiera instrukcji odnośnie sporządzenia dokumentów w formie elektronicznej oraz składania podpisu w formie elektronicznej. Kwestie te reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie( Dz.U z 2020 r. poz. 2452 ), z którym Wykonawca powinien się zapoznać we własnym zakresie.

10.3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

10.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Podpisanie dedykowanego formularza do złożenia oferty nie oznacza podpisania druku formularza oferty, oświadczeń, wykazów czy innych załączonych do oferty dokumentów, one musza zostać podpisane elektronicznie odrębnie po ich sporządzeniu, przed ich zaszyfrowaniem i przed załączeniem ich do dedykowanego formularza do złożenia oferty.

10.5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia- o którym mowa w art.125ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP na właściwy adres i skrzynkę :
Nazwa skrzynki Zamawiającego na ePUAP : URZĄD MIASTA ŻAGAŃ
Adres skrzynki Zamawiającego na ePUAP: /6581xuoheg/SkrytkaESP

10.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem Identyfikatora postępowania z miniportalu oraz numerem ogłoszenia (BZP);

10.7. Zamawiający i Wykonawca mogą dodatkowo komunikować się za pomocą poczty elektronicznej, email: info@um.zagan.pl; z wyłączeniem możliwości składania ofert, które zawsze muszą odbywać się poprzez ePUAP i miniPortal.

10.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań przy plac Słowiański 17, 68-100 Żagań;
 z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować:
iod@um.zagan.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 prowadzonym w trybie podstawowym, poniżej progów unijnych;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zmianami ), zwana dalej „ustawą Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Przedmiotem zamówienia jest „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul Würtha w Żaganiu”, polegające na przebudowie drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, budową sieci nn zasilającej oświetlenie projektowanej drogi gminnej, budową drogi wewnętrznej, przebudową sieci średniego napięcia. Zakres inwestycji obejmuje :
- przebudowę istniejącej drogi gminnej,
- budowę ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi gminnej,
- budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej,
- budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej,
- budowę przejezdnej opaski w ciągu drogi gminnej,
- budowę zjazdów do posesji w ciągu drogi gminnej,
- budowę drogi wewnętrznej,
- budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi wewnętrznej,
- budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wewnętrznej,
- budowę dojazdów do przecinającej drogi gruntowej w ciągu drogi wewnętrznej,
- budowę kanalizacji deszczowej
- budowę oświetlenia drogowego,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę sieci średniego napięcia,
- budowę kanalizacji sanitarnej,
- budowę sieci wodociągowej.
Oprócz robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej, a także zgłoszenie zakończenia budowy lub uzyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie.

4.3. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających
z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu budowlanego w cenie ryczałtowej podanej w złożonej ofercie.
Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.
Uwaga ! : z zakresu robot wyłączona jest wycinka drzew i krzewów, przewidziana w projekcie.

4.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz wytycznymi inspektora nadzoru.
4.5. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić po otrzymaniu promesy z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
4.6. Inne dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia :
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia;
2) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane- to podał nazwy tych podwykonawców;
3) Zamawiający nie udziela zamówienia w częściach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
5) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) najniższa cena - 60 %,= 60 pkt
b) okres gwarancji - 40 %= 40 pkt

a1 ) Oferta z najniższą ceną otrzyma – 60 pkt, każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:
cena najniższa spośród złożonych ofert
Wartość pkt oferty n = ------------------------------------------- x 60 % x 100
cena oferty badanej n
Wyliczona punktacja za cenę zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku ;

b1) Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości otrzyma 40 pkt, każda następna oferta oceniania będzie na podstawie wzoru :
okres gwarancji badanej oferty n
Wartość pkt oferty n = -------------------------------------- x 40 % x 100
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (należy podać w miesiącach). Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego jak 36 miesięcy lub nie podania żadnego okresu gwarancji – oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią SWZ. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy jak 60 miesięcy, oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów, jak za 60 miesięcy gwarancji i taka wartość zostanie przyjęta do umowy, w przypadku wyboru oferty;

16.2. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta to 100 punktów( 60 punktów za kryterium Cena + 40 punktów za kryterium Okres Gwarancji.

16.3. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z największą ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 1 500 000,00 zł;
2) Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli :
a) wykaże się, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał :
- co najmniej jedną robotę obejmującą budowę lub przebudowę dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości nie mniejszej jak 1000 m z odwodnieniem, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł. (brutto),
- co najmniej jedną robotę obejmującą wykonanie sieci zewnętrznej instalacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 500mb, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł.,
- co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu sieci energetycznej o długości co najmniej 500mb i oświetlenia ulicznego zewnętrznego dla co najmniej 25 punktów świetlnych, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
b) dysponuje osobami posiadającymi stosowne uprawnienia pozwalające na wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie :
- co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im inne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i 5- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót lub w nadzorowaniu robotami budowlanymi branży drogowej
- co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy- specjalistę w zakresie branży sanitarnej, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, i 5- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót lub w nadzorowaniu robotami budowlanymi branży sanitarnej,
- co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika robót branży elektrycznej, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne, i 5- letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót lub w nadzorowaniu robotami budowlanymi branży elektroenergetycznej.
Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazana przez
Wykonawcę pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania w/w zakresach uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów( Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1078), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ( zał. nr 4)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą (zał. nr 1 ) :
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2);
2) dokument (aktualna polisa lub inny dokument) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 1 500 000 zł.
3) wykaz robót budowlanych( zał. nr 5) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 6);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał w ofercie te dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z wymienionych wyżej dokumentów, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1) W ofercie Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia podają nazwy
Firm wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i wskazują
Pełnomocnika do ich reprezentacji ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (zał. nr 2). Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy prawnych
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują usługę lub robotę
budowlaną, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonują
poszczególni Wykonawcy;
4) Jeżeli w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z
dokumentów Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający żąda od
Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Zmanię terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności ,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od
wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w
szczególności okoliczności siły wyższej np.: wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, działania osób trzecich
uniemożliwiających wykonywanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron oraz sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności
wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od
Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy.
Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi
na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w
okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji;
2) Zmiany w zakresie podwykonawstwa. Wykonawca może zmienić podwykonawcę,
lub zrezygnować z Podwykonawcy. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z
Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawiając
Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z
datą nie późniejszą niż wystąpienie w/w zmian;
2) Zmiana w zakresie Personelu Wykonawcy :
- Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownik budowy oraz
kierownika robót jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków.
Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobę z wymaganymi
uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, po
dostarczeniu Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie
uprawnień przez w/w osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót w
danej branży. Zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika budowy oraz kierownika
robót może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.