eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania pn.: "Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt"Ogłoszenie z dnia 2023-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania pn.: "Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48227640598

1.5.8.) Numer faksu: +48227640450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-legionowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania pn.: "Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31f7a1d5-ffb1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00344791

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039338/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania pn.: "Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00242536

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPU.272.31.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 263790,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania pn. "Projekt i budowa budynku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym w Gminie Nieporęt" o parametrach technicznych zgodnych ze szczegółowym Opisem przedmiotu zamówienia.
2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem zakup: 1 szt. serwera, 60 szt. licencji dostępowych CALL per Device, 24 szt. komputerów AIO, 11 szt. komputerów AIO, 35 szt. oprogramowania biurowego, 1 kpl. oprogramowania antywirusowego (rozszerzenie obecnie posiadanej licencji o 57 stanowisk).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego minimalnych wymaganych parametrów technicznych, zawiera Załącznik do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
4. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:
1) dostarczony sprzęt, akcesoria, wszystkie podzespoły i oprogramowanie muszą być fabrycznie nowe, tzn. nigdy wcześniej nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, pochodzące z bieżącej produkcji, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku, nieuszkodzone mechanicznie lub elektronicznie, wszystkie elementy dostawy muszą być dostarczone w nieuszkodzonych opakowaniach producenta,
2) zamówienie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Legionowie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność,
3) przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z dokumentacją i kartami gwarancyjnymi sporządzonymi w języku polskim.
5. Wszystkie materiały i urządzenia lub oprogramowanie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją
6. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od dnia bezusterkowego podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. Warunki i termin gwarancji określono odpowiednio dla poszczególnych pozycji zamówienia w Załączniku do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
8. Jeżeli w SWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określono przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń, materiałów i oprogramowania, jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów równoważnych, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

48822000-6 - Serwery komputerowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 243196,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 243196,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 243196,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Domino Computer Jarosław Myśliński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5361126989

7.3.3) Ulica: ul. Wrzosowa 41

7.3.4) Miejscowość: Legionowo

7.3.5) Kod pocztowy: 05-119

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 243196,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.