eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Dostawa kurtek do umundurowania wyjściowego"Ogłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
"Dostawa kurtek do umundurowania wyjściowego"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Straży Granicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013008431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 100

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-514

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 225004476

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazgraniczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/kgsg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa kurtek do umundurowania wyjściowego"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-352926cb-1e11-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311992/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 48/BF/BTiZ/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 492500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objęto zakup niżej wymienionego asortymentu: 1) w zamówieniu podstawowym: 600 kpl. kurtek wyjściowych w kolorze khaki i 20 kpl. kurtek wyjściowych w kolorze czarnym; 2) w zamówieniu objętym prawem opcji: maksymalnie 100 kpl. kurtek wyjściowych w kolorze khaki i maksymalnie 10 kpl. kurtek wyjściowych w kolorze czarnym. 2. Wykonawca zrealizuje zamówienie podstawowe i w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji - zamówienie opcjonalne - w terminie do 90 dni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 21.12.2022 r. 3. Dostarczony w ramach realizacji zamówienia przedmiot musi być nowy i musi pochodzić z bieżącej produkcji, a także musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego. 4. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty jego wydania z magazynu do użytkowania, natomiast okres jego przechowywania przez Zamawiającego w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat. W przypadku wydania odzieży do użytkowania po upływie okresu jej przechowywania gwarancja, o której mowa wyżej przestaje obowiązywać. 5. Po podpisaniu umowy przed uruchomieniem produkcji docelowej Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wzór kurtki wyjściowej w kolorze khaki i dokumentację techniczno-technologiczną ww. wyrobu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 6. Miejscem realizacji zamówienia jest Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie (75-531 Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92).

4.5.3.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 782157,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.