eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brodnica › Budowa parkingu w miejscowości GorczenicaOgłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parkingu w miejscowości Gorczenica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brodnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mazurska 13

1.5.2.) Miejscowość: Brodnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 0564941612

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brodnica.ug.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu w miejscowości Gorczenica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e42a3c4-3285-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004710/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa parkingu w Gorczenicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica.ug

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica.ug

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta,
wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą
zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na
platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie,
który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz
dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po
kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w
formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 3. Oferta powinna być:a)
sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,b) złożona przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,c) podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez
Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.5. W
przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.6. Zgodnie z art. 18
ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do
dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.7. Wykonawca, za pośrednictwem
platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie
internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje8. Każdy z Wykonawców
może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje
wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty,
jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz
ewentualne rabaty.10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku
polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych
w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
Więcej informacji zawiera Rozdział XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00283842/01 z dnia 2022-07-29
2022-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Brodnica.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 ustawy PZP.4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PPOSI.271.9.2022.JK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres prac:
1) Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, usunięcie humusu i korytowanie pod parking i teren do wyłożenia kamieniem gabionym, montaż rur osłonowych, regulacja pionowa studzienek.
2) Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 4 cm, podbudowie z betonu Rm=6-9MPa o grubości 20 cm i warstwie odsączającej z piasku o grubości 20 cm,
3) Ograniczenie parkingu krawężnikami betonowymi wystającymi i najazdowymi na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm.
4) Ułożenie kamienia gabionego między chodnikiem i parkingiem oraz na poboczu jezdni – warstwa o grubości 20 cm na geowłókninie.
5) Wykonanie oznakowania poziomego.
UWAGA: Zamówienie nie obejmuje przedstawionych na projekcie zagospodarowania działki budowy chodników oraz jezdni drogi gminnej – zakres ten zostanie wykonany do czasu zawarcia umowy z wykonawcą. Nawierzchnię parkingu oznaczoną jako asfaltową należy wykonać z kostki betonowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą jak 100.000 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną w skład której weszło wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową o powierzchni nie mniejszej jak 400 m2,
b) będzie dysponować osobą, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane; zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek o którym mowa w:
1) pkt 1.3) zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
wymaganą sumę gwarancyjną dla danej części zamówienia,
2) pkt 1. 4)a zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden w wykonawców wykonał wymaganą robotę budowlaną
3) pkt 1.4)c zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z wykonawców będzie dysponować osobą, której zostanie powierzona funkcja kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 3 do SWZ;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 3,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5. Dokumenty, o jakich mowa w pkt 3 i 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 836).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty potwierdzające , że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną w rozdziale VIII ust. 2 pkt 3) SWZ .
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy
bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie terminu wykonania zamówienia, gdy
wystąpią następujące okoliczności:
1) niekorzystne warunki atmosferyczne, trwające dłużej niż 10 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót
budowlanych z powodu technologii realizowania prac, określonej normami i innymi przepisami technicznymi, wymagającej
konkretnych warunków atmosferycznych, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dziennik
budowy lub protokołem, przy czym okoliczność ta nie będzie miała zastosowania przy wystąpieniu zjawisk
charakterystycznych dla danej pory roku np. opady śniegu, ujemna temperatura w okresie zimowym;
2) natrafianie na niewypały i niewybuchy;
3) natrafienie na wykopaliska archeologiczne;
4) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym nieterminowe przekazanie terenu
(placu) budowy, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej;
5) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w tym: brak wydania decyzji lub innego dokumentu w
terminie ustawowym lub 30 dni od daty wystąpienia Wykonawcy o wydanie stosownego dokumentu niezbędnego do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, mimo, iż wystąpienie Wykonawcy spełniało wszystkie warunki formalne, wydanie
decyzji administracyjnej zmieniającej decyzję, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, odmowa wydania
przez właściwy organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., konieczność uzyskania wyroku
sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy;
6) przyczyny niezależne od działania Stron, których nie można uniknąć, ani im zapobiec, w szczególności: protesty
mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, wystąpiły kolizje z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
pracami, których nie sposób uniknąć, a ich wystąpienie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, wystąpiły środki ochrony prawnej wg ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) działanie siły wyższej.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1, termin wykonania zamówienia ulega wydłużeniu o czas
ich trwania

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica.ug

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.