eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Opracowanie dokumentacji projektowej na wyznaczenie i oświetlenie przejścia dla pieszych na Alei PiaskowejOgłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej na wyznaczenie i oświetlenie przejścia dla pieszych na Alei Piaskowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122680121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bernardyńska 24

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 146883100

1.5.8.) Numer faksu: +48 146883115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdik.tarnow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wyznaczenie i oświetlenie przejścia dla pieszych na Alei Piaskowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c91055c-17c5-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343757

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021875/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.55 Dokumentacja: Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Piaskowej z ul. Przybyłkiewicza

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301700/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.37.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 14028,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (materiałów do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę), w tym:
1) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,
2) wykonanie dokumentacji projektowej (materiałów wymaganych do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) na niżej wskazany zakres:
a) wyznaczenie przejścia dla pieszych na Alei Piaskowej na północnym wlocie skrzyżowania z ulicami Przybyłkiewicza i Lippóczy’ego,
b) budowa dedykowanego oświetlenia na ww. przejściu dla pieszych,
c) wykonanie dojścia do ww. przejścia dla pieszych wraz z ułożeniem kostki integracyjnej oraz zaniżeniem krawężników,
d) likwidacja istniejącego przejścia dla pieszych na Alei Piaskowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Bielatowicza,
e) dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
f) zabezpieczenie, przełożenie, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej, wynikająca z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników.
Pełny zakres zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

72318000-7 - Usługi przesyłu danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19999,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46740,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19999,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROEL Zbigniew Witek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 387139531

7.3.3) Ulica: ul. Konopna 7

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19999,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.