eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › "Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (akt. bazy BDOT 500 i GESUT) - obręby: Albertów, Mariantów"Ogłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (akt. bazy BDOT 500 i GESUT) – obręby: Albertów, Mariantów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT TURECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311018982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaliska 59

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 222 32 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.turek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.turek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1d4c1d03-13e1-11ed-b950-8227d40187e8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (akt. bazy BDOT 500 i GESUT) – obręby: Albertów, Mariantów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d4c1d03-13e1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005773/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298768/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.272.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 20541,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – obręb Albertów (Id 302708_2.0001)
1) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest założenie bazy mapy numerycznej tj. utworzenie bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) w oparciu o dokumentację znajdującą się w zasobie geodezyjnym w Turku, oraz w uzasadnionych przypadkach uzupełnienie o dane uzyskane z pomiaru bezpośredniego zgodnie z zapisem w warunkach technicznych odnoszących się do szczegółowego zakresu opracowania określonego w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 1 postępowania.
Zakres zlecenia obejmuje obszary zurbanizowane i rolnicze obrębu Albertów, dla których prowadzona jest mapa zasadnicza w formie rastrowej (dawne mapy analogowe w skalach 1:1000 i 1:500) a także mapa ewidencyjna w formie obiektowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Opis zawiera wymagania minimalne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

72312000-5 - Usługi wprowadzania danych

4.5.5.) Wartość części: 10270,53 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – obręb Mariantów (Id 302709_2.0010)
1) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest założenie bazy mapy numerycznej tj. utworzenie bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) w oparciu o dokumentację znajdującą się w zasobie geodezyjnym w Turku, oraz w uzasadnionych przypadkach uzupełnienie o dane uzyskane z pomiaru bezpośredniego zgodnie z zapisem w warunkach technicznych odnoszących się do szczegółowego zakresu opracowania określonego w opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 2 postępowania.
Zakres zlecenia obejmuje obszary zurbanizowane i rolnicze obrębu Mariantów, dla których prowadzona jest mapa zasadnicza w formie rastrowej (dawne mapy analogowe w skalach 1:1000 i 1:500) a także mapa ewidencyjna w formie obiektowej.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Opis zawiera wymagania minimalne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

72310000-1 - Usługi przetwarzania danych

72312000-5 - Usługi wprowadzania danych

4.5.5.) Wartość części: 10270,53 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11490,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hubsky Solutions Hubert Janicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520374117

7.3.3) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 52 lokal 193

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-864

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-09

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23790,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hubsky Solutions Hubert Janicki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 520374117

7.3.3) Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 52 lokal 193

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-864

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-09

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Treść oferty nr 2 złożonej przez Pana Zbigniewa Janickiego prowadzącego działalność pod firmą Zbigniew Janicki PU PLOT GEO, ul. Kwiatowa 16a , 62-700 Turek, złożonej w dniu 16.08.2022 roku jest niezgodna z warunkami zamówienia. Formularz ofertowy został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Zbigniewa Janickiego jednak nie został wypełniony w nast. Sekcjach :
a) III.2 –Wykonawca dane osoby reprezentującej
b) III.3 – Wykonawca osoba do kontaktu
c) IV- Oświadczenia
d) VI- Tajemnica przedsiębiorstwa
e) VII- Katalog elektroniczny
f) VII – Kryteria oceny ofert
g) IX- obowiązek podatkowy
h) X- sposób realizacji zamówienia
i) XI – Informacje dodatkowe
j) XII – Lista załączników

Mając na uwadze powyższe w ofercie złożonej przez Wykonawcę brakuje podstawowych danych, które wskazywałyby chęć realizacji zamówienia w tym min. informacji dotyczącej ceny jaką Wykonawca powinien zaoferować za realizację przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.