eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cewice › Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-08-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 16

1.5.2.) Miejscowość: Cewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-312

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 861-34-60

1.5.8.) Numer faksu: 59 861-34-62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cewice.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kierowanie podstawowymi rodzajmai działalności publicznej

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: b) Stowarzyszenie Rozwój Sołectwa Popowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220601485

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Popowo 2

1.5.2.) Miejscowość: POPOWO

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-311

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 889-588-091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stowarzyszenie.popowo@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.nsppopowo.cewice.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf7b929c-1c97-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00343190

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038092/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00295373

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-SGS.271.24.2023.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 576000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Cewice w roku szkolnym 2023/2024 tj. od 1 września 2023r. do 30 czerwca 2024r. oraz w roku szkolnym 2024/2025 tj. od 1 września 2024r. do 30 czerwca 2025r. Za okres wakacyjny (lipiec, sierpień) Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Zamawiającym.
3) Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia ma być realizowana w szkołach: Zespole Szkół w Cewicach, Szkole Podstawowej w Łebuni, Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem, Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie.
4) Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości, w których mieszkają lub,
z których dojeżdżają do szkół, zgodnie z posiadanym biletem. Wyszczególnienie tras i miejscowości, liczby dzieci, godzin dowozu do i odwozu ze szkół przedstawia Tabela dowóz dzieci 2023-2024 oraz 2024-2025.
5) Wykonawca świadczyć będzie usługi sprawnymi technicznie autobusami, oznakowanymi odpowiednimi tablicami świadczącymi o przewozie uczniów, które spełniają wszelkie wymogi do przewozu dzieci, w szczególności określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich wyposażenia.
6) W okresie zimy oraz w chłodne dni wiosny i jesieni autobusy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.
7) Codzienny dowóz i odwóz uczniów powinien być realizowany przez co najmniej
4 autobusy. Wykonawca zapewni min. 4 kierowców posiadających stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy kat. D oraz ważne świadectwa kwalifikacji.
8) Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie transportu drogowego przewożonych osób.
9) Dowóz uczniów do szkół nie może zaczynać się w miejscowości początkowej na danej trasie (pierwsza miejscowość trasy) wcześniej niż o godz. 7.00.
10) W wyjątkowo uzasadnionych okolicznościach ewentualne zmiany godziny dowozu
i odwozu można wprowadzić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w porozumieniu
z dyrektorem danej szkoły. Tolerancja przywozu uczniów do szkół nie powinna przekroczyć 30 minut.
11) Wykonawca nie może wozić uczniów z przesiadkami bez względu na długość trasy oraz dłużej niż 30 minut na trasie, która liczy do 10 km i nie dłużej jak 40 minut na trasie liczącej powyżej 10 km. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od tej zasady tylko w przypadku złych warunków atmosferycznych, wypadku lub innych losowych zdarzeń uniemożliwiających punktualny przewóz dzieci.
12) Opiekunów dowozu zapewni Zamawiający. Wykonawca powinien zapewnić im bezpłatny przejazd na danej trasie. Miejsce wsiadania/wysiadania opiekunów dowozu wskaże Zamawiający.
13) Wykonawca zobowiązany jest do zatrzymywania się i zabierania dzieci (lub wysadzania) w miejscach do tego wyznaczonych, jak również w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
14) Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli stanu technicznego pojazdu i warunków wykonania przedmiotu umowy.
15) Przewozy będą się odbywały na podstawie harmonogramu przewozów sporządzonego w uzgodnieniu z dyrektorami szkół, z dostosowaniem do obowiązujących planów lekcji w poszczególnych szkołach. Wykonawca w uzgodnieniu z dyrektorami szkół sporządzi harmonogram przewozów określający:
a) trasy przejazdu poszczególnych autobusów,
b) godziny przyjazdu i wyjazdu z poszczególnych miejscowości,
c) miejsca przystanków w poszczególnych miejscowościach, który przedłoży Zamawiającemu i dyrektorom szkół do zatwierdzenia w terminie 14 dni od podpisania umowy.
16) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo żądać zmian harmonogramu przewozów.
17) Harmonogram przewozów podlega zmianom wynikającym z planu organizacyjnego roku szkolnego, które będą ustalane pomiędzy Wykonawcą i dyrektorami szkół.
18) Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku uzasadnionych okoliczności, do dostosowania tras dowozów do potrzeb dowożonych uczniów.
19) W przypadku wystąpienia awarii pojazdu przewoźnik jest zobowiązany do uruchomienia zastępczego autobusu, który dowiezie uczniów do szkół lub miejsca zamieszkania, w okresie nie dłuższym niż 30 minut i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.
20) Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów do miejsca garażowania/parkowania nie podlega obciążeniu finansowemu dla Zamawiającego.
21) W części przedmiotu zamówienia obejmującej usługę kompleksowego dowożenia uczniów do Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie oraz odwozu ich do miejscowości zamieszkania, umowa podpisana będzie ze Stowarzyszeniem „Rozwój Sołectwa Popowo”, które będzie także płatnikiem za zrealizowaną usługę w zakresie ujętym w Tabeli – dowóz dzieci 2023-2024 oraz 2024-2025.
22) W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu miesięcznego przez ucznia do czasu wydania duplikatu biletu przez Wykonawcę, Dyrektor szkoły wydaje uczniowi zaświadczenie potwierdzające jego prawo do dowozu i odwozu na danej trasie.
W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek traktować zaświadczenie na równi
z biletem miesięcznym.
23) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności kierowania pojazdami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
24) Zamawiający wymaga, aby pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadały wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
25) Zamawiający wymaga aby minimalny okres płatności faktury wynosił 14 dni. Wykonawca może zadeklarować dłuższy termin płatności faktury co będzie miało przełożenie na wyższą ocenę punktową podczas oceny ofert.

Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie ani zapoznania się z dokumentacją zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

Informacje pozostałe

1. Zamawiający wymaga aby termin płatności wynosił minimum 14 dni od dnia wpłynięcia do siedziby Zamawiającego poprawnie wypełnionej faktury VAT lub innego dowodu księgowego. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach oceny ofert
2. Zmawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących usług objętych przedmiotem zamówienia.
3. Katalogi elektroniczne – Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych
4. Ponadto Zamawiający wymaga, aby pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadały wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych – min 2 miejsca w każdym z autobusów.

Wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Kierowanie pojazdami skierowanymi do realizacji przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 252628,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 252628,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 252628,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy Somonino

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891042059

7.3.3) Ulica: ul. Siemiana 18

7.3.4) Miejscowość: SOMONINO

7.3.5) Kod pocztowy: 83-314

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 518956,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji określony na 20 miesięcy od dnia 1 września 2023 roku do 30 czerwca 2025 roku obejmuje miesiące nauki szkolnej uczniów. Podany okres realizacji zamówienia nie obejmuje okresu wakacyjnego - lipiec sierpień 2024 roku, za które Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.