eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zarząd Zlewni w Inowrocławiu - Usługi związane z wycinką drzew.Ogłoszenie z dnia 2023-08-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Usługi związane z wycinką drzew.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-bydgoszcz@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.wody.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa Osoba Prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Usługi związane z wycinką drzew.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d782980-ed8a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00342914

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118919/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Zarząd Zlewni w Inowrocławiu - Usługi związane z wycinką drzew

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00205424

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BD.ROZ.2710.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 63210,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie działania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Nadzór Wodny w Mogilnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.5.) Wartość części: 9839,62 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie działania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Nadzór Wodny w Mogilnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.5.) Wartość części: 11463,64 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie działania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Nadzór Wodny w Mogilnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.5.) Wartość części: 26129,02 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie działania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Nadzór Wodny w Mogilnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.5.) Wartość części: 7528,67 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycinki drzew i krzewów na terenie działania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, Nadzór Wodny w Mogilnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.5.5.) Wartość części: 8249,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.