eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Budowa w systemie zaprojektuj-wybuduj oświetlenia zewnętrznego we wnętrzach podwórzowych we Wrocławiu (lampy solarno-ledowe).Ogłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa w systemie zaprojektuj-wybuduj oświetlenia zewnętrznego we wnętrzach podwórzowych we Wrocławiu (lampy solarno-ledowe).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932671448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Elżbiety 3

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-111

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zzk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zzk.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

bip.zzk.wroc.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa w systemie zaprojektuj-wybuduj oświetlenia zewnętrznego we wnętrzach podwórzowych we Wrocławiu (lampy solarno-ledowe).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcfa80d9-1eb9-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040310/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.70 Wykonanie w systemie projektuj - buduj oświetlenia dla wnętrz podwórzowych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309984/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3408/114/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 296334,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in:
1) opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej dobór odpowiednich ilości i typów lamp solarno-ledowych wraz ze wskazaniem najkorzystniejszego miejsca lokalizacji lamp na mapie planu zagospodarowania terenu,
2) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia zewnętrznego w danym wnętrzu podwórzowym,
3) opracowanie dokumentacji powykonawczej techniczno-geodezyjnej, z inwentaryzacją geodezyjną lokalizacji lamp i zgłoszeniem ich do zasobu katastru we Wrocławiu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 121141,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in:
1) opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej dobór odpowiednich ilości i typów lamp solarno-ledowych wraz ze wskazaniem najkorzystniejszego miejsca lokalizacji lamp na mapie planu zagospodarowania terenu,
2) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia zewnętrznego w danym wnętrzu podwórzowym,
3) opracowanie dokumentacji powykonawczej techniczno-geodezyjnej, z inwentaryzacją geodezyjną lokalizacji lamp i zgłoszeniem ich do zasobu katastru we Wrocławiu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 61104,43 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu złożono jedną ofertę, złożona oferta podlegała odrzuceniu.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu złożono jedną ofertę, złożona oferta podlegała odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.