eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakopane › Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera w miejscowości Zakopane - CyrhlaOgłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera w miejscowości Zakopane – Cyrhla

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT TATRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chramcówki 15

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 182017100

1.5.8.) Numer faksu: +48 182017104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.tatry.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.tatry.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera w miejscowości Zakopane – Cyrhla

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a37a9cbf-17be-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029271/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa drogi powiatowej nr 1648K ul. O. Balzera w miejscowości Zakopane - Cyrhla

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297747/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 585230,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1648K ul. Oswalda Balzera w miejscowości Zakopane – Cyrhla w km 3+400 do km 3+730.
2. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą prowadzone w zakresie:
1) Budowy chodnika dla pieszych;
2) Przebudowy zjazdów publicznych;
3) Przebudowy zjazdów indywidualnych;
4) Budowy kanalizacji deszczowej;
5) Budowy ścieku prefabrykowanego;
6) Umocnienia skarp;
zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 7 do SWZ, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej dalej „STWiORB” stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ oraz zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Ponadto zamawiający zastrzega, że po wykonaniu robót określonych powyżej wykonawca jest zobowiązany do wykonania:
7) Opracowania dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o której mowa w art. 57 Ustawy prawo budowlane, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą opatrzoną klauzulą przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego;
3. Zamawiający zastrzega, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zamówieniem jest zobowiązany do:
1) Sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz do przedstawienia go do zatwierdzenia Staroście Tatrzańskiemu, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 784). Projekt organizacji ruchu na czas budowy oprócz oznakowania niezbędnych objazdów oraz miejsca robót winien uwzględniać rozwiązanie zapewniające ruch (transport) pieszych w rejonie przebudowywanego obiektu;
2) Wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia (wg opracowanego przez wykonawcę projektu organizacji ruchu określonego powyżej, uzgodnionego i zatwierdzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami) wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania, jego likwidacją po zakończeniu robót;
3) Opracowania i dostarczenia zamawiającemu harmonogramu realizacji robót. Harmonogram realizacji robót wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Zakopanem przed rozpoczęciem wykonywania prac.
4. W związku z zakresem robót nie wymagającym opracowania dokumentacji projektowej wytyczne dotyczące minimalnych parametrów technicznych materiałów zostały określone w kosztorysie, natomiast specyfikacje techniczne zawierają zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych oraz oceny prawidłowości ich wykonania.
5. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o parametrach wyższych niż określone w kosztorysie, jednak nie będzie miało to wpływu na ocenę złożonej oferty.
6. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia zawiera:
1) Dokumentacja techniczna – załącznik nr 7 do SWZ;
2) STWiORB – załącznik nr 8 do SWZ – w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót;
3) Przedmiar robót – załącznik nr 9 do SWZ.
7. Zamawiający informuje, że ilekroć w opisach przedmiotowej SWZ w tym dokumentacji technicznej występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Celem niniejszego postępowania jest uzyskanie efektu końcowego w postaci robót budowlanych o określonej w SWZ funkcjonalności i przeznaczeniu, a nie wykonanie ich przy użyciu materiałów i urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym.
9. Zamawiający zastrzega, iż roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne w tym pracowników zamawiającego w związku, z czym wymaga wykonania robót z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 775874,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 775874,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 775874,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU FUGAMEX – Bogdan Podgórny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 490315936

7.3.3) Ulica: Al. 3 maja 6A/1

7.3.4) Miejscowość: Zakopane

7.3.5) Kod pocztowy: 34-500

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 775874,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.