eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › "Przebudowa dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Tarnopol", gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie", odcinki 1, 9, cz.3"Ogłoszenie z dnia 2022-09-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Tarnopol",
gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie", odcinki 1, 9, cz.3"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Hajnowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksego Zina

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856823047

1.5.8.) Numer faksu: 856824220

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wpietruczuk@powiat.hajnowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat.hajnowka.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Tarnopol",
gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie", odcinki 1, 9, cz.3"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2bebe13-124d-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009174/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg dojazdowych do pól na obiekcie scaleniowym "Tarnopol",gm. Narewka,pow. hajnowski,woj. podlaskie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie 4 Inwestycje w środki trwałe. Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00287903/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OA.272.71.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1336804,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do pól na obiekcie "Tarnopol", gm. Narewka,
pow. hajnowski, woj. podlaskie, w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4.2 Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.3 Przebudowa dróg o nawierzchni żwirowej:

4.3.1 przebudowa drogi gminnej (odcinek 1) położonej na działce nr geod. 1006
w obrębie Tarnopol, gmina Narewka, w lok. 0+000,00 – 0+890,79 km. Droga o długości 890,79 m.,

4.3.2 przebudowa drogi gminnej (odcinek 9) położonej na działce nr geod. 1232
w obrębie Tarnopol, gmina Narewka, w lok. 0+000,00 – 0+384,23 km. Droga o długości 384,23 m.,

4.3.3 przebudowa części drogi gminnej (cz. odcinka 3) położonej na działkach nr
geod. 1209 i 1242 w obrębie Tarnopol, gmina Narewka, w lok. 0+000,00 – 0+214,23 km oraz w lokalizacji 0+939,82 - 1+133,23. Odcinek drogi o długości 420 m.,

4.3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej - załącznik nr 3 do SWZ.

4.3.5 Zadanie obejmuje przebudowę dróg o łącznej długości 1 695,02 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

44132000-4 - Elementy przepustów

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2031545,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2031545,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2031545,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PAR-BUD Robert Berk,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 200789085

7.3.3) Ulica: ul. Główna 1C

7.3.4) Miejscowość: Dubiny

7.3.5) Kod pocztowy: 17-200

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2031545,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.