eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu do wymagań Pracowni ASFOgłoszenie z dnia 2022-09-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu do wymagań Pracowni ASF

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Januszowicka 48

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-135

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 3677116 wew. 144

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.piosik@wroc.wiw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroc.wiw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d9295c38-ea6e-4af5-b523-01b3a3e349c3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwa żywności, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu do wymagań Pracowni ASF

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42948e3b-1f2b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341922

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00102341/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu do wymagań Pracowni ASF

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311185/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIWgsp.272.05.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu do wymagań Pracowni ASF dla Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
3. Szczegółowe informacje dot. dostosowania pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu do wymagań Pracowni ASF zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z koncepcją stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.