eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 652A W SOPOCIEOgłoszenie z dnia 2021-12-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 652A W SOPOCIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 52 13 762

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 652A W SOPOCIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f24b8cc0-67e2-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00341150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000425/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 652 A w Sopocie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.miniportal.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: przetargi@um.sopot.pl;
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
3) ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miasta Sopotu) https://epuap.gov.pl/wps/portal;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie uPzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) lub
podpisem osobistym (zaufanym podpisem elektronicznym - https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty).
Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePuap ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePuap).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePuap.
Zamawiający przekazuje ID postępowania 7235b43d-8b0c-4280-a40d-d3721bf12845
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście postępowań na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016), Zamawiający informuje, iż: Administratorem Pani/ Pana/ osoby, o której jest mowa w Umowie i związanych z wykonaniem umowy* danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sopotu z siedzibą w Sopocie przy ul. Kościuszki 25/27. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: iod@sopot.pl telefonicznie pod numerem 58 52 13 669 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie art. 275 ust. 2 uPzp.
1) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych uPzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.25.IN.2021.MSt

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich Robót budowlanych polegających na przebudowie „pod klucz” budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy al. Niepodległości 652a w Sopocie. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej STWiORB), stanowiącą załącznik do SWZ i wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz oddania obiektu do użytkowania.
2. Zamawiający wymaga obecności kierownika budowy na budowie.
3. Dla powyższej inwestycji został złożony Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zasilanego środkami z budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane – art. 257 uPzp.
5. Inwestycja powinna być realizowana zgodnie z podstawą prawną Funduszu Dopłat. Informacja zamieszczona jest na stronie http://www.bgk.pl, w tym w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do montażu wyposażenia do czasu zasiedlenia zasobów o którym mowa w art. 6b Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 z późn. zm.) oraz do montażu tablicy informacyjnej wskazującej źródło finansowania przedsięwzięcia (forma, miejsce oraz termin umieszczenia informacji wymagane jest, aby były zgodne z wytycznymi zamieszczonymi przez BGK na stronie internetowej).

5. Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności:
1) Osuszenie budynku,
2) Naprawę i wzmocnienie fundamentów,
3) pogłębienie posadzki piwnicy,
4) Wyburzenie części ścian wewnętrznych,
5) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej,
6) Usunięcie nieczynnych instalacji technicznych,
7) Usunięcie wtórnych przemurowań,
8) Usunięcie wtórnych tynków i ich odtworzenie,
9) Remont elewacji
10) Usuniecie i odtworzenie stopnia betonowego,
11) Naprawa pęknięć murów,
12) Naprawa uszkodzonych nadproży ceglanych,
13) Odtworzenie wątku ceglanego elewacji,
14) Rozbiórkę i odtworzenie kominów,
15) Wykonanie nowych ścian wewnętrznych;
16) Zamurowanie części otworów,
17) Wykonanie izolacji akustycznych,
18) Demontaż schodów wejściowych i wykonanie nowych schodów wejściowych żelbetowych,
19) Wykonanie nowych schodów z piwnicy na parter,
20) Naprawa i zabezpieczenie drewnianych schodów prowadzących z parteru na piętro,
21) Wzmocnienie i zabezpieczenie stropów drewnianych,
22) Wykonanie opaski drenażowej,
23) Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku,
24) Rozbiórkę i wymianę pokrycia dachowego,
25) Naprawę elementów więźby dachowej,
26) Wymianę rynien i rur spustowych,
27) Wykonanie obróbek blacharskich,
28) Wymianę stolarki okiennej,
29) Wymianę stolarki drzwiowej,
30) Wykonanie robót tynkarskich,
31) Wykonanie robót posadzkowych,
32) Ułożenie płytek,
33) Wykonanie robót malarskich,
34) Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody,
35) wykonanie kanalizacji sanitarnej,
36) usunięcie instalacji gazowej,
37) wykonanie instalacji c.o.,
38) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
39) Wykonanie instalacji elektrycznych,
40) Wykonanie instalacji teletechnicznych,
41) Wykonanie instalacji odgromowej,
42) przebudowę przyłącza wodociągowego,
43) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
44) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej,
45) przebudowę przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej
46) dostawę zlewozmywaków
6. Wykonanie innych robót i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu Zamówienia i oddania budynku do użytkowania, w tym, o ile zajdzie potrzeba, wykonanie projektów montażowych i warsztatowych, które Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt.
4. Roboty będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego oraz wg wymagań Zamawiającego zamieszczonych w SWZ, przekazanej decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji konserwatora zabytków z pozwoleniem na prowadzenie robót, w zakresie i zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wyszczególnionych w Załącznikach do SWZ_dokumentacja w postępowaniu) w terminach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §9 ust. 6 pkt 7 wzoru Umowy.
5. Podstawowe dane dotyczące zagospodarowania terenu i budynku, zgodnie z dokumentacją projektową:
Powierzchnia zabudowy 186,2 m2
Powierzchnia użytkowa 285,45 m2
Kubatura brutto 1 396,5 m3
Ilość kondygnacji naziemnych 2
Liczba lokali mieszkalnych (po przebudowie) 6

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1, pkt 7 uPzp, na poziomie 5 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.
10. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
11. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki – art. 305 uPzp.
12. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena (C) - waga 60 %

P_c=(c_n×W_1×100)/c_b
gdzie:
Pc - punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”;
cn - najniższa spośród cen złożonych ofert;
cb - cena badanej oferty;
W1 – wskaźnik 0,6

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

2) W kryterium „doświadczenie osoby, wyznaczonej do kierowania budową (D)” Wykonawca może uzyskać 20 pkt.:
Ocenie będzie podlegało doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej lub architektonicznej, która pełniła funkcje Kierownika Budowy lub kierownika robót zrealizowanych w ciągu 10 lat przed upływem terminu składania przez Wykonawcę ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. Ocenie zostaną poddane roboty polegające na kierowaniu przebudową w stanie wykończonym budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej co najmniej 300m2 , wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanego do miejskiej ewidencji zabytków, ponad minimalnie wymagane doświadczenie w warunkach udziału w postępowaniu.
Ocena punktowa zostanie dokonana wg zamieszczonego w formularzu ofertowym wykazu robót, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Osoba wyznaczona do kierowania budową, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej, uzyska punkty wg poniższej zasady:

Kierowanie przebudową w stanie wykończonym budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej co najmniej 300m2 , wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanego do miejskiej ewidencji zabytków, zrealizowane w ciągu 10 lat przed upływem terminu składania ofert
ponad wskazane na potwierdzenie warunków udziału
punkty

1 robota 7
2 roboty 14
3 roboty i więcej 20

Ocenie zostaną poddane wyłącznie roboty budowlane wykazane ponad roboty wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż przedmiotowe kryterium oceny oferty wiąże się z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust. 2 pkt 4.

W kryterium „Okres udzielonej gwarancji (G)” Wykonawca może uzyskać 20 pkt.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres udzielonej gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego Robót, zaś maksymalny, oczekiwany przez Zamawiającego, okres gwarancji wynosi 96 miesięcy.
Za przedłużenie okresu gwarancji Wykonawca uzyska punkty wg zasady:

Okres udzielonej gwarancji Liczba punktów
72 miesiące gwarancji 7 pkt
84 miesiące gwarancji 14 pkt
96 miesięcy gwarancji i więcej 20 pkt

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji wynoszący 72, 84, 96 lub więcej miesięcy.
Wskazanie okresu gwarancji dłuższego niż 96 miesięcy spowoduje, iż do oceny zostanie przyjęty 96 miesięczny okres gwarancji a do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + D + G

gdzie:
P – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”,
D – punkty uzyskane w kryterium „doświadczenie osoby, wyznaczonej do kierowania budową, posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej (D)”,
G - okres udzielonej gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby, wyznaczonej do kierowania budową

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.300.000,00 PLN (lub równowartość w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert),
 posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 1.500.000,00 PLN (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
 w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował roboty budowlane polegające na przebudowie w stanie wykończonym co najmniej 2 (dwóch) budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej co najmniej 300 m2 każdy, wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanych do miejskiej ewidencji zabytków, uwzględniające w swoim zakresie wykonanie robót budowlanych, w szczególności takich jak: roboty murarskie, roboty ciesielskie, roboty dekarskie, roboty w zakresie ułożenia izolacji przeciwwilgociowych i izolacji termicznych, roboty stolarskie w zakresie montażu stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie, roboty posadzkarskie w zakresie układania płytek ściennych i podłogowych gresowych, roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej i instalacji wod. – kan., i in.)
 dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.:
a/ co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do kierowania budową, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, posiadającą co najmniej (5) pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót) liczonym od daty uzyskania uprawnień, uwzględniającymi przebudowę w stanie wykończonym budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej co najmniej 300 m2 , wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wpisanego do miejskiej ewidencji zabytków;

b/ co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do kierowania pracami konserwatorskimi posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37a i 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 282 ze zm.)
Zamawiający wymaga obecności kierownika budowy i kierownika prac konserwatorskich na budowie
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia mniejszych powierzchni użytkowych w celu osiągniecia pożądanej wielkości.
W przypadku gdy spełnienie warunku udziału polegającego na wykonaniu robót remontowych lub na wykonaniu przebudowy lub budowy w stanie wykończonym co najmniej (2) dwóch budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego o powierzchni użytkowej co najmniej 300 m2 każdy, stanowi część większej inwestycji Wykonawca musi w sposób wyraźny wydzielić część potwierdzającą spełnianie warunku udziału.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
- 0świadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, powierzchni użytkowej, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem.
5) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania złożonym wraz z ofertą – załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15 000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100/
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku 38 1020 1811 0000 0202 0373 5842 z dopiskiem „Wadium – ZP.271.26.IN.2021.MSt_remont al. Niepodległości 652a”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w uPzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasta Sopotu.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 uPzp) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1) - 4) lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
1) zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
2) zmiana terminu realizacji zamówienia – w zakresie terminu wykonania Umowy i zgłoszenia odbioru końcowego Robót - wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i po akceptacji zmiany przez Zamawiającego pod warunkiem, że zmiana ta nie jest przez Wykonawcę zawiniona i wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a których nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert,
3) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które będą uczestniczyły lub uczestniczących w realizacji zamówienia,
4) zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego zasobach polega Wykonawca wykazując w ofercie spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy może nastąpić w następujących okolicznościach:
1) część robót nie zostanie/nie została wykonana,
2) część robót zostanie/została zastąpiona robotami zamiennymi, tańszymi niż przewidziane w ofercie Wykonawcy,
3) materiały lub urządzenia przewidziane w ofercie Wykonawcy zostaną/zostały zastąpione materiałami lub urządzeniami tańszymi, o parametrach technicznych i właściwościach równorzędnych z parametrami technicznymi i właściwościami materiałów i urządzeń przewidzianych w ofercie,
4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
5) na skutek odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części przedmiotu Zamówienia.
5. Wystąpienie zmian prowadzących do zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy takich, jak zmiana technologii wykonywania robót, rozwiązań technicznych i materiałowych oraz zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowana przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w sytuacji gdy:
1) zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań będzie groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
2) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów dopuszczających stosowanie określonych w projekcie technologii i materiałów,
3) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
6. Zasadność zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 musi być każdorazowo potwierdzona przez Autora projektu oraz Nadzór Inwestorski wpisem do dziennika budowy, a odpowiednie rozliczenie robót sporządzone przez Wykonawcę musi być sprawdzone przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiającego i załączone do faktury Wykonawcy wraz z protokołem konieczności sporządzonym przez Nadzór Inwestorski.

7. Zmiana umownego terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie są one przez Wykonawcę zawinione, spowodowana w szczególności:
1) wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 4
2) siłą wyższą, np. wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
3) działaniami osób trzecich uniemożliwiającymi wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Sopotu) i udostępnionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 uPzp
2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
2) których oferty zostały odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.
7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
9. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.