eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bożenkowo › KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2023 - GRUPA TARYFOWA G - DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŻENKOWIEOgłoszenie z dnia 2022-09-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2023 - GRUPA TARYFOWA G - DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŻENKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Bożenkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001373170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadrzeczna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bożenkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-021

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523818668

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsbozenkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip-dpsbozenkowo.lo.pl/?cid=8

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/647318

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Dom Pomocy Społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2023 - GRUPA TARYFOWA G - DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŻENKOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1a05e9e-125f-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.3431.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie o łącznym szacowanym wolumenie 281 760 kWh Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy Pe.
Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiającego (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru na poziomie (+/-) 10%.
2. Dane Zamawiającego
1) Nazwa i adres obiektu - Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie,
ul. Nadrzeczna 1, 86-0,31 Osielsko
2) Numer PPE - 590310600000075444
3) Parametry dystrybucyjne: moc umowna - 110 / G11
4) Szacunkowe zużycie energii elektrycznej: strefa I – 281760 kWh.
5) Obecnego sprzedawcę energii: ENEA S.A.
6) OSD: ENEA Operator Sp. z o. o.
3. Zamawiający, jako odbiorca z grup taryfowych G, zastrzega możliwość skorzystania z przysługującego mu uprawnienia dokonania wyboru rozliczenia za pobraną energię elektryczną w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G (przyłączonych do sieci ENEA Operator sp. z o.o.), dla których ENEA SA. świadczy usługę kompleksową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie przepisu art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na ogłoszenie nr 2022/BZP 00288547/01 z dnia 2022-08-02r. wpłynęła jedna oferta, której cena przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.
Uzasadnienie prawne
Zamawiający w oparciu o zapis art. 255 pkt. 3) unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 902743,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 902743,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.