eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library - online (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 15.09.2022 r. - 14.09.2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-09-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library – online (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 15.09.2022 r. – 14.09.2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 0323591334

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/us

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library – online (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 15.09.2022 r. – 14.09.2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7d64fba-17ab-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00245259/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa baz danych w okresie 15.09.2022 - 14.09.2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303434/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP.381.053.2022.UGK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 812500,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 27100,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library – online (usługa bazy danych) świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od 15.09.2022 r. – 14.09.2023 r.
2) Zakres zamówienia obejmuje dostęp do Dostęp dla Uniwersytetu Śląskiego do bazy danych: HeinOnline: Law Journal Library – online (usługa baz danych) świadczony na zasadzie prenumeraty, bezpośrednio ze stacji roboczych i serwerów oraz poprzez HAN – Hidden Automatic Navigator (H+H Software GmbH). Za stronę techniczną dostępu do bazy poprzez system HAN odpowiada Uniwersytet Śląski. Wykonawca zapewni identyfikowanie na serwerze wydawcy, Uniwersytetu Śląskiego jako oddzielnego użytkownika. Kryterium identyfikacji będą adresy IP Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w tym Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach): IP: 155.158.0.0 maska: 255.255.0.0 (155.158.0.0/16).
3) Dostęp będzie świadczony na zasadzie prenumeraty w okresie od daty zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 15.09.2022 r). do dnia 14.09.2023 r. Czas aktywacji dostępu do bazy nie może być dłuższy niż 10 dni od daty zawarcia umowy
4) Czas aktywacji dostępu do bazy – oznacza termin dostarczenia potwierdzenia rejestracji usługi u producenta baz danych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72320000-4 - Usługi bazy danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33515,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 33515,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33515,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABE Holding S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-26-56-332

7.3.3) Ulica: Annopol 4a, hala D

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-236

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33515,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-15 do 2023-09-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.