eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › Zakup pomocy medycznych w tym: aparaty oddechowe, dreny, wyroby z fizeliny.Ogłoszenie z dnia 2023-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup pomocy medycznych w tym: aparaty oddechowe, dreny, wyroby z fizeliny.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 712351100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 37

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzozmm@spzozmm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozmm.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40563140-fb96-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup pomocy medycznych w tym: aparaty oddechowe, dreny, wyroby z fizeliny.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40563140-fb96-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00340342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00110507/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Zakup pomocy medycznych w tym: aparaty oddechowe, dreny, wyroby z fizeliny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234455

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 19/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Akcesoria do ssaków Dominat Flex

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.5.) Wartość części: 3902,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – Retrakcyjne obłożenie ran i elektrody powrotne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.5.) Wartość części: 2039,95 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 – Pomoce dla Oddziału Intensywnej Terapii

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33171000-9 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji

4.5.5.) Wartość części: 769,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 – Pomoce dla AiIT

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1573,20 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5 – Jednorazowe stazy, ręczniki, prześcieradła, fartuchy foliowe, wzierniki uszne, szyny palcowe, testy urazowe i akcesoria dla Bloku Operacyjnego

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

33199000-1 - Odzież medyczna

4.5.5.) Wartość części: 88128,61 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 6 - Sterylne zestawy do zabiegów, podkłady ginekologiczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

33641200-7 - Pozostałe środki ginekologiczne

4.5.5.) Wartość części: 28832,92 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 7 - Akcesoria do tlenoterapii

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33157810-6 - Urządzenia do terapii tlenowej

4.5.5.) Wartość części: 18280,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 8 - Obwody oddechowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33157400-9 - Medyczna aparatura oddechowa

4.5.5.) Wartość części: 7183,52 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 9 - Paski testowe do glukometrów

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.5.5.) Wartość części: 16693,71 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 10 - Filtr do mieszalnika gazów do wziewnej analgezji porodu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.5.) Wartość części: 2004,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 11 - Akcesoria do platformy EV1000

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33171000-9 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji

4.5.5.) Wartość części: 2180,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 12 - Osłonki RTG

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33151400-7 - Wyroby do radioterapii

4.5.5.) Wartość części: 662,96 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 13 - Akcesoria medyczne i maski do wysokich stężeń

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

33157810-6 - Urządzenia do terapii tlenowej

4.5.5.) Wartość części: 14110,00 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 14 - Rurka Signoidoskopowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.5.) Wartość części: 1825,00 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 15 - Wkłucia centralne i maski anestetyczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196000-0 - Pomoce medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33171000-9 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji

4.5.5.) Wartość części: 9866,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 675,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 675,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 675,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DIAGNOS Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 951 20 13 594

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 729,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1641,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Promed s. a.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 118-00-62-976

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2268,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78890,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78890,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78890,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Neomed Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231284133

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87322,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14477,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14477,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14477,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Neuca s.a.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 879-00-17-162

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15636,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp.

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp.

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16427,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16427,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16427,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Skamex Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 554-298-08-36

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17741,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty Dominik Siekierski – współwłaściciel

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty Dominik Siekierski – współwłaściciel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7262653907

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2970,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10403,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10403,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10403,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Teleflex Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5223086403

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11235,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.