eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zakup i dostawę sprzętów i urządzeń dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi - II przetargOgłoszenie z dnia 2022-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawę sprzętów i urządzeń dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi – II przetarg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000191678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dziewanny 24

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-866

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kkowalczyk@e-habitat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://blind.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawę sprzętów i urządzeń dla osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi – II przetarg

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40e2dee0-08eb-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339374

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00081097/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 sprzęt do rehabilitacji i transportu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00271174/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 140887,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.5.5.) Wartość części: 138629,77 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – LASKI DLA NIEWIDOMYCH

4.5.3.) Główny kod CPV: 33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

4.5.5.) Wartość części: 2257,41 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
− Oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę HARPO Sp. z o.o. ul. 27 Grudnia 7 61-737 Poznań na kwotę brutto 121 551,30 zł
− Oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę Altix Sp. z o.o. Ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa, na kwotę brutto 146 549,28 zł
Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania i oceny ofert, Zamawiający powziął informację, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na zastosowaniu różnych stawek podatku VAT dla cen jednostkowych każdej pozycji opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wraz z ofertą przedłożył załącznik nr 2a do SWZ – Formularz cenowy.
W formularzu cenowym Zamawiający określił stawki podatku VAT dla każdej z pozycji opisu przedmiotu zamówienia. W toku badania i oceny ofert, okazało się, że Wykonawcy nie zastosowali narzuconej przez Zamawiającego stawki podatku VAT, a ponad to stawki te w ramach jednej pozycji różnią się w każdej ze złożonych ofert. W związku z powyższym, złożone oferty są nieporównywalne, ponieważ Wykonawcy zastosowali do obliczenia ceny oferty brutto różne stawki podatku VAT.
Uzasadnienie prawne
art. 255 pkt 6 ustawy Pzp:
art. 255 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta:
− Oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę Altix Sp. z o.o. Ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa, na kwotę brutto 5 506,92 zł.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ramach części 2 kwotę 2 438,00 zł brutto., w związku z powyższym, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości na zwiększenie kwoty.
Uzasadnienie prawne
art. 255 pkt 3 ustawy Pzp:
art. 255 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.