eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › "Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2022."Ogłoszenie z dnia 2021-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2022.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446818006

1.5.8.) Numer faksu: 446818006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2022.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86263896-5f65-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001326/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 „Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2022.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00325144/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 338617,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup wraz z tankowaniem;
a) oleju napędowego w ilości 67 tysięcy litrów, przy czym przy czym, stosownie do treści art. 433 pkt. 4), Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakres świadczenia to nie mniej niż 45 tys. litrów.
b) paliwa PB w ilości 3 tysiące litrów, do pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice, przy czym przy czym, stosownie do treści art. 433 pkt. 4), Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakres świadczenia to nie mniej niż 1 tys. litrów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia ilości mniejszej niż wskazana maksymalna ilość paliwa, nie mniejszej jednak niż wskazana ilość minimalna.
3. Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego na zasadzie bezgotówkowego tankowania do zbiornika pojazdów i sprzętu należącego do Gminy Gorzkowice.
4. Paliwa muszą spełnić wymagania jakościowe zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych
dla paliw ciekłych (Dz. U. Poz. 1680).
5. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji jakości paliw, które będzie wykonane przez certyfikowane laboratorium analityczne.
6. Cena paliw po podpisaniu umowy będzie mogła ulec zmianie tylko w przypadku zmiany przez producenta, co na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo udokumentować, a zmiana ta będzie adekwatna do stopnia zmiany cen producenta.
7. Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć zakup paliwa w co najmniej jednej stacji /punktu paliw położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego oraz zapewni, że stacja paliw będzie czynna przez wszystkie dni tygodnia.
8. Oferent winien zapewnić bezgotówkową realizację zakupów paliwa płynnego na następujących zasadach:
- faktura zbiorcza – miesięczna wraz zestawieniem wykonanym zgodnie z załączonym formularzem,
- rejestracja ilości i rodzaju paliwa przy tankowaniu paliwa,
- płatność przelewem bankowym.
9. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
10. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
09134100-8 - Olej napędowy,
09132000-3 - Etylina PB.
11. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
Reasumując, występują wszystkie przesłanki uzasadniające unieważnienie przedmiotowego postępowania w oparciu o przepisy art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.