eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żyrardów › "Świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu, w okresie 01.09.2022 r. - 23.06.2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu, w okresie 01.09.2022 r. – 23.06.2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Żyrardów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II nr 1

1.5.2.) Miejscowość: Żyrardów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zyrardow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zyrardow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu, w okresie 01.09.2022 r. – 23.06.2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a0a1107-1258-11ed-a35f-e2885ab918a3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022160/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 „Świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu, w okresie 01.09.2022 r. – 23.06.2023 r.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294385/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.35.2022.MP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu, w okresie 01.09.2022 r. – 23.06.2023 r. do szkół, we wszystkie dni nauki zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023, umożliwiające dowożonym uczniom realizację obowiązku szkolnego/obowiązku nauki.
Przewóz realizowany będzie na 2 trasach: dom – szkoła i z powrotem dom, w dni nauki szkolnej. L:iczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 wynosi – 186 dni. Liczba uczniów na poszczególnych trasach jest następująca:

Trasa 1: Żyrardów – Skierniewice – Żyrardów, dowóz codzienny 3 uczniów, którzy obowiązek szkolny/obowiązek nauki będą realizować w:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Skierniewice, ul. Nowobielańska 100.
Dom: Żyrardów, ul. Parkingowa, ul. Kpt. Stanisława Pałaca, ul. Józefa Mireckiego.
Jeden z dowożonych uczniów porusza się na wózku inwalidzkim.

Trasa 2: Żyrardów – Wręcza – Żyrardów – dowóz codzienny – 1 uczeń, który obowiązek szkolny będzie realizował w Szkole Podstawowej we Wręczy ul. Szkolna 50. Dom: Żyrardów, ul. Parkingowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 204600,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 280830,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 204600,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GK Usługi Transportowe Grażyna Koźlak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 118-149-84-28

7.3.4) Miejscowość: Błonie

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 204600,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.