eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłodzko › MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnychOgłoszenie z dnia 2022-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890723858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wyspiańskiego 2k

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74/868 01 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.klodzko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdp.bip.klodzko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_klodzko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-849a211d-1486-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036821/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293487/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.2000/AZ/21/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 586120,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania nadana przez zamawiającego: „MARCINÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego są: roboty budowlane
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
2) roboty ziemne;
3) odwodnienie korpusu drogowego;
4) wykonanie podbudowy i nawierzchni;
5) roboty wykończeniowe;
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) przedmiar robót - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ;
2) opis techniczny - ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SWZ;
3) SST - ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SWZ;
4) dokumentacja rysunkowa - ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SWZ;
5. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
6. Szczegółowe warunki wykonania robót określa: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SWZ (SST).
7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ.
8. Wymagalny minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego zadania.
9. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1244001,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1244001,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1244001,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRDM DROGMOST SP. Z O.O. W KŁODZKU

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8831646111

7.3.4) Miejscowość: Kłodzko

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1244001,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.