eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ornontowice › Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z zapewnieniem opieki do ośrodka/ przedszkola/ szkoły w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Ornontowice, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-09-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z zapewnieniem opieki do ośrodka/ przedszkola/ szkoły w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Ornontowice, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ornontowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 26a

1.5.2.) Miejscowość: Ornontowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-178

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 33 06 222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ornontowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ornontowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-zp.ornontowice.pl/procurements/67/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z zapewnieniem opieki do ośrodka/ przedszkola/ szkoły w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Ornontowice, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6ebee55-1352-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017499/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przewóz dzieci z niepełnosprawnościami wraz z zapewnieniem opieki do ośrodka/ przedszkola/ szkoły w roku szkolnym 2022/2023 z terenu Gminy Ornontowice, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00290885/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZWRZP.271.00024.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – trasa 1
Przewóz dzieci wraz z opieką z terenu Gminy Ornontowice do Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie, ul. Pokoju 4a, 43-190 Mikołów
i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Wyrach, ul. ks. Franciszka Bojdoła 3a, 43-175 Wyry:
a) ilość dzieci: łącznie 6 uczniów (na dzień składania wniosku), w tym:
- do Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie,
ul. Pokoju 4a, 43-190 Mikołów: 4 dzieci
- do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, ul. ks. Franciszka Bojdoła 3a, 43-175 Wyry: 2 dzieci
b) ilość kilometrów: dzienna suma kilometrów przejazdu z dziećmi do placówki/szkoły
i z powrotem wynosi 59,40 km (29,70 km x 2)
c) okres umowy: umowa na świadczenie usług przewozu dzieci niepełnosprawnych obowiązywać będzie na czas określony w roku szkolnym 2022/2023, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
d) przewóz dzieci będzie odbywał się każdorazowo w obecności jednej osoby towarzyszącej, tj. opiekuna zatrudnionego przez Przewoźnika.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 94270,38 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – trasa 2
Przewóz dzieci wraz z opieką z terenu Gminy Ornontowice do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”, ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, 40-659 Katowice
i do aAcademy Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi, ul. Zielonogórska 1, 40-710 Katowice, Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Arka Noego, ul. Gromadzka 59, 40-771 Katowice, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach,
ul. Szkolna 5, 40-006 Katowice:
a) ilość dzieci: łącznie 6 uczniów (na dzień składania wniosku), w tym:
- do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”, ul. Harcerzy Września 1939
nr 5, 40-659 Katowice: 2 dzieci
- do aAcademy Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi, ul. Zielonogórska 1, 40-710 Katowice: 2 dzieci
- do Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Arka Noego, ul. Gromadzka 59,
40-771 Katowice: 1 dziecko
- do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach,
ul. Szkolna 5, 40-710 Katowice: 1 dziecko
b) ilość kilometrów: dzienna suma kilometrów przejazdu z dziećmi do placówki/szkoły i z powrotem wynosi 79,3 km (42,6 km trasa do szkoły + 36,7 km trasa powrotna do domu)
c) okres umowy: umowa na świadczenie usług przewozu dzieci niepełnosprawnych obowiązywać będzie na czas określony od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
d) przewóz dzieci będzie odbywał się każdorazowo w obecności jednej osoby towarzyszącej, tj. opiekuna zatrudnionego przez Przewoźnika.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 113770,62 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – trasa 3
Przewóz dzieci wraz z opieką z terenu Gminy Ornontowice do XIII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zabrzu, ul. H. Sienkiewicza 43, 41-800 Zabrze
i do Niepublicznego Przedszkola Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Gliwicach,
ul. Słowackiego 58 B, 44-100 Gliwice:
a) ilość dzieci: łącznie 2 uczniów (na dzień składania wniosku), w tym:
b) ilość kilometrów: dzienna suma kilometrów przejazdu z dziećmi do placówki/szkoły i z powrotem wynosi 62,0 km (31,0 km x 2)
c) okres umowy: umowa na świadczenie usług przewozu dzieci niepełnosprawnych obowiązywać będzie na czas określony w roku szkolnym 2022/2023, tj. od 1 września 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
d) przewóz dzieci będzie odbywał się każdorazowo w obecności jednej osoby towarzyszącej, tj. opiekuna zatrudnionego przez Przewoźnika.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 97795,08 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 94270,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98391,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 94270,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "SPEED" FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA GRAŻYNA KRAMERSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6482334138

7.3.3) Ulica: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 28A/6

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-800

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 94270,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113770,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121253,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 113770,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Alfa Bus Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591947835

7.3.3) Ulica: ul. Kolberga 9

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-516

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 113770,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97795,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 107865,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97795,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "SPEED" FIRMA TRANSPORTOWO-USŁUGOWA GRAŻYNA KRAMERSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6482334138

7.3.3) Ulica: ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 28A/6

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-800

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97795,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.