eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wąbrzeźno › Udzielenie wraz z obsługą kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000 000 złOgłoszenie z dnia 2023-08-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie wraz z obsługą kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000 000 zł

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DROGI POWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 341437201

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 44 lokal 117

1.5.2.) Miejscowość: Wąbrzeźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spolkadp@gmail.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wabrzezno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24abd574-feda-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Przebudowa dróg powiatowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie wraz z obsługą kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000 000 zł

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24abd574-feda-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00338437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00238058/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie wraz z obsługą kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000 000 zł

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240372

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 01/05/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 412037,57

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie wraz z obsługą kredytu inwestycyjnego w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących inwestycji:
1) Remont drogi powiatowej Nr 1726C Niedźwiedź-Tokary, odcinek Niedźwiedź - Kurkocin od km 0+000 do km 3+215 – całkowity koszt inwestycji 1 603 863,81 zł brutto; kwota kredytu na sfinansowanie inwestycji – 600 000 zł, termin realizacji zamówienia – 31.10.2023 r.;
2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1729C Wielkie Pułkowo – Łobdowo od km 1+695 do km 4+440 – całkowity koszt inwestycji 4 710 598,94 zł brutto; kwota kredytu na sfinansowanie inwestycji 1 400 000 zł; termin realizacji zamówienia – 14.10.2023 r.
2. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 5 lat
3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie poręczenie Powiatu Wąbrzeskiego.
4. Spłata kredytu kwartalna - pierwsza rata - IV kwartał 2023, ostatnia rata - III kwartał 2028
5. Zamawiający nie ustala karencji w spłacie kredytu.
6. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach.
W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczane będą wyłącznie od niespłaconej kwoty.
Zamawiający zwolniony będzie od jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu na rzecz Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 422358,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 422358,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 422358,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VeloBank S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 523075467

7.3.3) Ulica: Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-843

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 422358,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.