eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milanówek › Przebudowa skateparku w Milanówku.Ogłoszenie z dnia 2022-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa skateparku w Milanówku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milanówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 45

1.5.2.) Miejscowość: Milanówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-822

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@milanowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanowek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa skateparku w Milanówku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bc8c2e2-29da-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039697/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Przebudowa skateparku w Milanówku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; procentowy udział dofinansowania wynosi 63,63%

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://milanowek.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://milanowek.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały określone w rozdziale XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe
podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe zapisy zawarto
w rozdziale XXX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej), a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP).
W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych i uzasadnionych interesów Zamawiającego (np. w przypadku
prowadzenia spraw sądowych) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia
sprawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.15.RTI.2022.JS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi przebudowa skateparku o wymiarach ok. 45 x 20 m w zakresie:
1) likwidacji istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową skateparku wraz z wywozem i utylizacją materiału rozbiórkowego,
2) kompleksowego wykonania płyty żelbetowej z betonu impregnowanego z utwardzeniem, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, zatartego maszynowo na gładko,
3) dostawa elementów skateparku (przeszkody ze sklejki podwójnie laminowanej wodoodpornej z elementami stalowymi i z drewna impregnowanego) wraz z montażem;
4) utwardzenia nawierzchni chodnika kostką betonową gr. 8cm,
5) lokalizacji elementów małej architektury takich jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, lampy oświetleniowe,
6) budowy kablowej linii zasilającej oraz montaż lamp oświetleniowych,
7) zagospodarowania terenów zielonych w zakresie nasadzeń krzewów ozdobnych, uzupełnienia istniejącego trawnika oraz pielęgnacji istniejących drzew,
Projektowany zakres prac nie ingeruje ani nie zmienia istniejącego uzbrojenia technicznego.
2. Obszar przedmiotowej inwestycji jest położony na terenach sportowych przy ul. Turczynek w Milanówku i ma kształt zbliżony do prostokąta. Od strony północno-zachodniej oraz południowo-zachodniej graniczy z istniejącymi boiskami. Po stronie północno-wschodniej terenu znajduje się działka drogowa – ul. Turczynek.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w „Projekcie przebudowy istniejącego skateparku, budowy toru do dirty jumpu oraz budowy pumptracka, budowy oświetlenia terenu (zakres robót pomniejszony o budowę dirty jumpu oraz budowy pumptracka) oraz lokalizacji elementów małej architektury na terenach sportowych przy ul. Turczynek w Milanówku” a także w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zwanych łącznie dalej jako ,,Dokumentacja techniczna’’ stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy.
4. Podstawą wyceny zamówienia jest dokumentacja techniczna i pozostałe dokumenty tworzące SWZ. Dostarczone przez Zamawiającego przedmiary robót, mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Wykonawca nie może więc powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w załączonych przedmiarach, zatem korzystający wyłącznie z ich treści robi to na własne ryzyko.
Wykonawca jest zobowiązany zaplanować i wycenić wszystkie czynności niezbędne dla realizacji zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, uwzględniając przyjęte technologie i warunki wykonywania robót bez względu na to, czy czynności te (prace) są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Wykonawca powinien wycenić w ofercie również wszelkie prace czasowe, pomocnicze i dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia jak np. organizacja zaplecza placu budowy, drogi dojazdowe, wytyczenia i inwentaryzacje geodezyjne, odtworzenie stanu istniejącego terenu, zabezpieczenie drzew itp. Zaleca się wykonanie wizji w terenie przed złożeniem oferty (dostęp do terenu nie jest ograniczony). Przyjmuje się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie sporządził Wykonawca.
Uwaga! Jako szczegółowy zakres należy potraktować tę część w/w opracowań, która dotyczy przebudowy skateparku.
5. Wykonawca jest zobowiązany zaplanować i wycenić wszystkie czynności niezbędne dla realizacji zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, uwzględniając przyjęte technologie i warunki wykonywania robót a także innych wydatków nieuwzględnionych
w załączonym przedmiarze, a zapisanych w przedmiocie zamówienia i koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy.
6. W przypadku, gdy w Dokumentacji technicznej pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji technicznej. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji technicznej i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

Uwaga! Przedmiotowe środki dowodowe

7. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.: kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
9. W przypadku, określonym w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, kiedy opisując przedmiot zamówienia Zamawiający odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi lub roboty budowlane, w tym rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (karta materiałowa itp.) wystawionych lub publikowanych przez producenta danego materiału. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne charakteryzują się parametrami nie gorszymi od materiałów podanych w projekcie oraz, na etapie realizacji umowy, uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia podstawowego, to jest udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień powtarzających się przewiduje się do wykonania prace związane z rozbiórką oraz wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz mas ziemnych, podbudową konstrukcji obiektu, budową nawierzchni chodników wraz z podbudową, zagospodarowaniem terenów zielonych i budową infrastruktury technicznej. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że:
a) zamówienie zostanie udzielone w jednym lub kilku zamówieniach w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na ich realizację;
b) udzielenie zamówienia powtarzającego się poprzedzone zostanie przeprowadzeniem negocjacji dotyczącymi w szczególności ceny, a punktem odniesienia będzie cena wskazana w ofercie Wykonawcy na realizację zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie kosztorysów opracowanych na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu średnich cen i składników cenotwórczych dla województwa mazowieckiego, publikowanych w aktualnym na czas wyceny, wydawnictwie Sekocenbud lub Bistyp. Ceny materiałów „M” i pracy sprzętu „S” przyjmowane będą jako ceny średnie podawane przez te wydawnictwa, a w przypadku ich braku w tych wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu. W/w wycena zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również określić inny sposób dokonania wyceny w/w robót.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
11. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) obejmują czynności bezpośrednio związane
z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych wykonujących pracę fizyczną (rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych), w niniejszym zamówieniu są to czynności związane z wykonywanie szeroko pojętych prac budowlanych,
w tym również rozbiórkowych i montażowych. Wymóg nie dotyczy w szczególności, osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, operatorów sprzętu na budowie.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 pkt;
2) Okres rękojmi - waga kryterium 20 pkt;
3) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownika budowy) - waga kryterium 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

IX. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa warunek w poniższym zakresie:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie min. 3 inwestycje przez które należy rozumieć wykonanie płyty fundamentowej o powierzchni minimum 150 m2 każdej z tych inwestycji wraz z towarzyszącymi pracami ziemnymi.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi osobami:
­ do pełnienia funkcji kierownika budowy osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), dalej w treści jako: ,,Prawo budowlane’’, będącą czynnym członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego, która posiada doświadczenie z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy wykonaniu co najmniej 3 inwestycji przez które należy rozumieć prace ziemne wraz z wykonaniem płyty fundamentowej o powierzchni minimum 150 m2 każdej z tych inwestycji.
­ do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będącą czynnym członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Osoba pełniąca w/w funkcję winna posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia pracy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w tej specjalności.
2. Zamawiający dopuszcza aby na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. 4 lit. b tiret 1. i 2. Wykonawca wykazał dysponowanie 1 osobą która spełnia wskazane wymagania w pełnym zakresie.
3. Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa budowlanego albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a Prawa budowlanego oraz przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 78).
4. W przypadku wskazania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informację.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności (technicznej lub zawodowej), jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do oferty .
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe określone w ust. 3.1 i 3.2.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych , aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających:
3.1 brak podstaw wykluczenia i w tym zakresie:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy Wykonawca w treści oświadczenia składanego na postawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wskaże dane umożliwiające dostęp tego środka, wówczas skorzysta z dyspozycji zawartej w art. 274 ust. 4 ustawy Pzp.
 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 3.1 pkt. 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Z zastrzeżeniem, że dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w tiret 1 lub gdy dokument ten nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się go w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy wystawienia dokumentów zgodnie z tiret 1.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do oferty .
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe określone w ust. 3.1 i 3.2.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych , aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających:
3.2 spełnienie warunków udziału w postępowaniu i w tym zakresie:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) wykazu robót budowlanych – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, ilości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający żąda od Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzących w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) itp.
UWAGA: Wzory wykazów robót budowlanych oraz osób Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej wraz z wezwaniem, o którym mowa w ust. 3.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Uwaga! Przedmiotowe środki dowodowe

7. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.: kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.
9. W przypadku, określonym w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, kiedy opisując przedmiot zamówienia Zamawiający odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi lub roboty budowlane, w tym rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (karta materiałowa itp.) wystawionych lub publikowanych przez producenta danego materiału.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Oferta będzie zawierać w szczególności:
1) Formularz oferty przygotowany według wzoru Załącznika nr 3 do SWZ;
2) Przedmiotowy środek dowodowy o którym mowa w Rozdziale V ust. 7 -10 – o ile dotyczy;
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw
do wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (jeżeli dotyczy), zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;
5) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy) zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (dotyczy form opisanych w Rozdziale XVIII ust. 3 pkt. 2-4 SWZ);
7) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 złotych);
2. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP, nr rachunku: 06 1020 1026 0000 1202 0263 4954, z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Milanówek z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ulicy Tadeusza Kościuszki 45;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ oraz dokumenty określone w Rozdziale XI ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1 do 2 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (…) w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale IX ust. 1 pkt 4 lit. odpowiednio a) i/lub b) SWZ uznane zostaną za spełnione jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.
W tym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres ewentualnych zmian do umowy Zamawiający przewidział w załączniku nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://milanowek.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
2. W celu odbycia wizji lokalnej Zamawiający organizuje spotkanie przy ul. Turczynek 8, w dniu
15 września 2022 r., o godz. 10:00.
Przed planowanym przybyciem w miejsce spotkania celem odbycia wizji lokalnej zaleca się uprzedni kontakt na adres e-mail przetargi@milanowek.pl


Termin realizacji całości zamówienia wynosi 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do dnia 19 maja 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.