eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa komputerów, monitorów i laptopówOgłoszenie z dnia 2022-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa komputerów, monitorów i laptopów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090538318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Warszawy 5

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-681

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 261417449

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kornowska@10wsk.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.10wsk.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa komputerów, monitorów i laptopów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63ed1027-1a36-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040062/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.30 komputery , laptopy , monitory , skanery

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304775/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 110/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 195040,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komputery osobiste I zgodnie z formularzem cenowym i zapisami swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.5.) Wartość części: 109756,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Komputery osobiste II zgodnie z formularzem cenowym i zapisami swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.5.) Wartość części: 36585,37 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Laptopy zgodnie z formularzem cenowym i zapisami swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.5.) Wartość części: 18292,68 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Monitory zgodnie z formularzem cenowym i zapisami swz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.5.5.) Wartość części: 30406,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Prowadzone postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. W toku udzielania wyjaśnień do treści SWZ nie dochowano ustawowego terminu, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wskazać należy iż zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Pzp termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze. Co więcej, w treści samych wyjaśnień z dnia 17.08.2022
( pismo nr: 6648/22) zaistniała rozbieżność w zakresie udzielonych odpowiedzi co do sposobu weryfikacji zaoferowanego okresu gwarancji. W jednej z odpowiedzi Zamawiający wskazał, iż dla potwierdzenia wartości zaoferowanej w kryterium "okres gwarancji" wystarczające jest oświadczenie Wykonawcy, w drugiej zaś że wystarczające jest oświadczenie producenta. Ponadto, zapisy dotyczące oświadczeń, o których mowa powyżej, nie zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu ani w zapisach SWZ. Biorąc pod uwagę opisane okoliczności, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76493,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 115902,90 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Prowadzone postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. W toku udzielania wyjaśnień do treści SWZ nie dochowano ustawowego terminu, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wskazać należy iż zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Pzp termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze. Co więcej, w treści samych wyjaśnień z dnia 17.08.2022
( pismo nr: 6648/22) zaistniała rozbieżność w zakresie udzielonych odpowiedzi co do sposobu weryfikacji zaoferowanego okresu gwarancji. W jednej z odpowiedzi Zamawiający wskazał, iż dla potwierdzenia wartości zaoferowanej w kryterium "okres gwarancji" wystarczające jest oświadczenie Wykonawcy, w drugiej zaś że wystarczające jest oświadczenie producenta. Ponadto, zapisy dotyczące oświadczeń, o których mowa powyżej, nie zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu ani w zapisach SWZ. Biorąc pod uwagę opisane okoliczności, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48375,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52017,93 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Prowadzone postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. W toku udzielania wyjaśnień do treści SWZ nie dochowano ustawowego terminu, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wskazać należy iż zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Pzp termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze. Co więcej, w treści samych wyjaśnień z dnia 17.08.2022
( pismo nr: 6648/22) zaistniała rozbieżność w zakresie udzielonych odpowiedzi co do sposobu weryfikacji zaoferowanego okresu gwarancji. W jednej z odpowiedzi Zamawiający wskazał, iż dla potwierdzenia wartości zaoferowanej w kryterium "okres gwarancji" wystarczające jest oświadczenie Wykonawcy, w drugiej zaś że wystarczające jest oświadczenie producenta. Ponadto, zapisy dotyczące oświadczeń, o których mowa powyżej, nie zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu ani w zapisach SWZ. Biorąc pod uwagę opisane okoliczności, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 23171,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23171,97 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Prowadzone postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. W toku udzielania wyjaśnień do treści SWZ nie dochowano ustawowego terminu, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, przy czym wskazać należy iż zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Pzp termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze. Co więcej, w treści samych wyjaśnień z dnia 17.08.2022
( pismo nr: 6648/22) zaistniała rozbieżność w zakresie udzielonych odpowiedzi co do sposobu weryfikacji zaoferowanego okresu gwarancji. W jednej z odpowiedzi Zamawiający wskazał, iż dla potwierdzenia wartości zaoferowanej w kryterium "okres gwarancji" wystarczające jest oświadczenie Wykonawcy, w drugiej zaś że wystarczające jest oświadczenie producenta. Ponadto, zapisy dotyczące oświadczeń, o których mowa powyżej, nie zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu ani w zapisach SWZ. Biorąc pod uwagę opisane okoliczności, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29652,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32718,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.