eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Swarzewo › Sukcesywna dostawa polielektrolitu do wspomagania odwadniania i/lub zagęszczania osadu.Ogłoszenie z dnia 2023-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa polielektrolitu do wspomagania odwadniania i/lub zagęszczania osadu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo"

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamawiający

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000888037

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysławowska 84

1.5.2.) Miejscowość: Swarzewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 600872912

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sws-swarzewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sws-swarzewo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Wodno - Ściekowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa polielektrolitu do wspomagania odwadniania i/lub zagęszczania osadu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b294ad97-3027-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00336524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie partnerstwa innowacyjnego na podstawie: art. 297 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sws-swarzewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sws-swarzewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje techniczne o Platformie Przetargowej:

Wymagania techniczne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu Platformy Przetargowej:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
Internet Explorer 10 i nowsze, Edge,
Google Chrome,
Mozilla Firefox,
Opera.
Pozostałe wymagania techniczne:
 dostęp do sieci Internet,
 obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
 włączona obsługa JavaScript,
 zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
 zainstalowany Acrobat Reader,
 zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Formaty przesyłanych danych
Format danych przekazywanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wskazany został w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (udostępniono na stronie postępowania).
Zamawiający rekomenduje przesyłanie plików w formacie danych: .pdf, podpisanych (tam, gdzie taki obowiązek wynika z przepisów prawa) kwalifikowanym podpisem elektronicznym - wewnętrznym (jeśli Wykonawca używać będzie kwalifikowanego podpisu elektronicznego). W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego, należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku dokumentu także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
Zamawiający rekomenduje również kompresowanie plików dopiero po ich wcześniejszym podpisaniu.
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych.
Aktualna data i godzina, zsynchronizowana z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu okna Platformy Przetargowej.
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty/dokumentu przez Wykonawcę.
W przypadku wybrania opcji złożenia oferty/dokumentu bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty/dokumentu. Wykonawca otrzymuje wiadomość na adres e-mail wskazany w formularzu.
W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania oferty/dokumentu przez Platformę Przetargową.
Maksymalny łączny rozmiar wszystkich plików przesyłanych jednocześnie za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.
Szczegółowe instrukcje rejestracji, udziału w postępowaniu, w tym zadawania pytań do dokumentów zamówienia oraz składania, zmiany lub wycofania oferty znajdują się na stronie Platformy Przetargowej w zakładce INSTRUKCJE.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Wodno–Ściekowa „SWARZEWO”.
2) Kontakt jest możliwy w formie elektronicznej na skrzynkę: biuro@sws-swarzewo.pl lub telefonicznie 58 674 15 08.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 78 ust. 1 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, z tymże jeżeli realizacja tego prawa wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: POL/01/08/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami - ocenionymi wg podanych niżej zasad:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1.Cena polielektrolitu

wg wzoru przedstawionego poniżej:

Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena
C= ……...................................… x 60 pkt
cena oferty badanej

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu


Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów - 60. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.


2. Kryterium „Termin płatności” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty terminu płatności. Termin płatności liczony jest od daty złożenia faktury przez Wykonawcę w Sekretariacie Zamawiającego.

Liczba punktów w kryterium „ termin płatności” zostanie obliczona na podstawie poniższego
wzoru:

Termin płatności oferty badanej
T= --------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
Najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zamawiający ostateczny wynik powyższego działania matematycznego zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku według następującej zasady zaokrąglania: jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4 wówczas zaokrąglamy z niedomiarem, co oznacza, że wartości dziesiętne pozostają bez zmian, natomiast jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9 wówczas zaokrąglamy z nadmiarem.

Przykład: w przypadku wartości 1,322 ostateczny wynik to 1,32; w przypadku wartości 1,355 ostateczny wynik to 1,36.

UWAGA!
Termin płatności należy określić w dniach.

Wykonawca nie może przyjąć terminu płatności dłuższego niż 30 dni.
Wykonawca nie może przyjąć terminu płatności krótszego niż 14 dni.

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie „ Terminu płatności” (niezgodnie
z zaleceniami Zamawiającego, np. brak wskazania terminu płatności lub wskazania błędnego terminu płatności) Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował termin płatności 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę w Sekretariacie Zamawiającego.

Ocena punktowa oferty ( L) będzie sumą punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach
L = C + TP

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Tryb oceny ofert

Oceny ofert będzie dokonywać Komisja Przetargowa.

Zasady oceny ofert :
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

• odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,
• została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała największą liczbę punktów).

Część 2

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami - ocenionymi wg podanych niżej zasad:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1.Cena polielektrolitu

wg wzoru przedstawionego poniżej:

Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena
C= ….....................................…… x 60 pkt
cena oferty badanej

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu


Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów - 60. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.


2. Kryterium „Termin płatności” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty terminu płatności. Termin płatności liczony jest od daty złożenia faktury przez Wykonawcę w Sekretariacie Zamawiającego.

Liczba punktów w kryterium „ termin płatności” zostanie obliczona na podstawie poniższego
wzoru:

Termin płatności oferty badanej
T= --------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
Najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zamawiający ostateczny wynik powyższego działania matematycznego zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku według następującej zasady zaokrąglania: jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4 wówczas zaokrąglamy z niedomiarem, co oznacza, że wartości dziesiętne pozostają bez zmian, natomiast jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9 wówczas zaokrąglamy z nadmiarem.

Przykład: w przypadku wartości 1,322 ostateczny wynik to 1,32; w przypadku wartości 1,355 ostateczny wynik to 1,36.

UWAGA!
Termin płatności należy określić w dniach.

Wykonawca nie może przyjąć terminu płatności dłuższego niż 30 dni.
Wykonawca nie może przyjąć terminu płatności krótszego niż 14 dni.

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie „ Terminu płatności” (niezgodnie
z zaleceniami Zamawiającego, np. brak wskazania terminu płatności lub wskazania błędnego terminu płatności) Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował termin płatności 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę w Sekretariacie Zamawiającego.

Ocena punktowa oferty ( L) będzie sumą punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach
L = C + TP

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Tryb oceny ofert

Oceny ofert będzie dokonywać Komisja Przetargowa.

Zasady oceny ofert :
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

• odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,
• została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała największą liczbę punktów).

Część 3

4.2.4.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie dotyczy

4.2.6.) Główny kod CPV: 24327000-2 - Różne organiczne substancje chemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.9 ) Minimalne wymagania oraz kryteria oceny ofert niepodlegające negocjacjom:

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami - ocenionymi wg podanych niżej zasad:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

1.Cena polielektrolitu

wg wzoru przedstawionego poniżej:

Liczba punktów w kryterium cena będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena
C= …….............................… x 60 pkt
cena oferty badanej

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu


Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów - 60. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.


2. Kryterium „Termin płatności” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty terminu płatności. Termin płatności liczony jest od daty złożenia faktury przez Wykonawcę w Sekretariacie Zamawiającego.

Liczba punktów w kryterium „ termin płatności” zostanie obliczona na podstawie poniższego
wzoru:

Termin płatności oferty badanej
T= --------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
Najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zamawiający ostateczny wynik powyższego działania matematycznego zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku według następującej zasady zaokrąglania: jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4 wówczas zaokrąglamy z niedomiarem, co oznacza, że wartości dziesiętne pozostają bez zmian, natomiast jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9 wówczas zaokrąglamy z nadmiarem.

Przykład: w przypadku wartości 1,322 ostateczny wynik to 1,32; w przypadku wartości 1,355 ostateczny wynik to 1,36.

UWAGA!
Termin płatności należy określić w dniach.

Wykonawca nie może przyjąć terminu płatności dłuższego niż 30 dni.
Wykonawca nie może przyjąć terminu płatności krótszego niż 14 dni.

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie „ Terminu płatności” (niezgodnie
z zaleceniami Zamawiającego, np. brak wskazania terminu płatności lub wskazania błędnego terminu płatności) Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował termin płatności 14 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę w Sekretariacie Zamawiającego.

Ocena punktowa oferty ( L) będzie sumą punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach
L = C + TP

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Tryb oceny ofert

Oceny ofert będzie dokonywać Komisja Przetargowa.

Zasady oceny ofert :
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

• odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,
• została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała największą liczbę punktów).

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia – wzór: załącznik nr 2 do niniejszej SWZ;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie wskazane w ppkt. 1) odrębnie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo
a) gdy umocowanie osoby reprezentującej Wykonawcę nie wynika
z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji Wykonawcy dostępnych w formie elektronicznej na ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, lub;
b) gdy Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, lub;
c) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza również przedłożenie kopii dokumentu poświadczonej za zgodności z oryginałem przez notariusza (tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt. 4) winno zawierać w szczególności:
a) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne,
b) ustanowienie pełnomocnika,
c) zakres umocowania pełnomocnika.
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913). Dokument musi być złożony w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie. Obowiązek ustanawiania pełnomocnika, nie dotyczy spółek cywilnych, których reprezentacja wynikać będzie z dostarczonej do ofert umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy PZP.
4) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy czym termin, jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania w następujących przypadkach:
Zamawiający zgodnie z art. 455 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub w zakresie podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w wypadku kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości w ofercie.

zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawek podatku VAT, przepisów prawa i/lub norm, których zastosowanie jest niezbędne dla wykonywanego przedmiotu Umowy, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy może nastąpić w wysokości nie wyższej niż 20 % (słownie: dwadzieścia procent) ceny brutto złożonej oferty.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.9.) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2023-08-16 10:00

8.10.) Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: https://sws-swarzewo.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.11.) Termin otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2023-08-16 10:00

8.12. Zamawiający zamierza ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do składania ofert wstępnych: Nie

8.18.) Zamawiający przewiduje podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.