eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwno na działkach nr 158, 178, 170 obręb KarwnoOgłoszenie z dnia 2022-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwno na działkach nr 158, 178, 170 obręb Karwno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwno na działkach nr 158, 178, 170 obręb Karwno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b3475a6-081e-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwno na działkach nr 158, 178, 170 obręb Karwno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00268721/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 413266,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwno na działkach nr 158, 178, 170 obręb Karwno”
2) Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie zawartej umowy nr 65/G/RFRD/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
3) Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na działkach nr 170, 158, 178 obręb Karwno na długości 353mb. I obejmuje wykonanie przebudowy drogi na długości 353 mb o szerokość jezdni:
a) - w km 0+000 - 0+050 od 6,0 do 4,5m
b) - w km 0+050 - 0+353 o szerokości 4,5m z obustronnymi poboczami o szerokości 75 cm
4) W ramach realizacji zadania należy wykonać przebudowę 9 szt. istniejących zjazdów na posesję i drogi gminne oraz na długości drogi w km 0+189 próg zwalniający.
5) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją stanowiącą załącznik nr 10 do SWZ, na którą składa się: przedmiar robót, dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Karwno (branża drogowa i teletechniczna), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt organizacji ruchu
b) wykonanie robót dla jezdni, obejmujący następujący zakres:
• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej starobruk kolorowa
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej
- 5 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5
• Typ, rodzaj i kolor kostki betonowej przed wbudowaniem należy uzgodnić
z Inwestorem wykonanie robót dla krawężników
• Jezdnię należy obramować krawężnikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22x100 lub opornikiem o wym. 12x25x100
c) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej, kolor o gr. 8 cm,
• Zjazdy należy obramować opornikiem betonowym o wym. 12x25x100
• Konstrukcja nawierzchni zjazdów
- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej
- 5 cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5
• Typ, rodzaj i kolor kostki należy przed wbudowaniem ustalić z Inwestorem.
• Za krawężnikiem i opornikiem należy wykonać pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm o szerokości 75cm
• Konstrukcja utwardzonego pobocza w km 0+050 - 0+073,6:
d) organizacja ruchu - należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
e) usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącymi sieciami
f) sporządzenie dokumentacji powykonawczych i przekazanie jej Zamawiającemu
g) odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne sprowadzając wody opadowe na teren działek należących do pasa drogowego drogi gminnej
h) Kanał technologiczny - w pasie drogi gminnej zaprojektowano kanał technologiczny. Kanalizację kablową należy wbudować poprzez ułożenie 1 rury typu HDPE 125, DVK125 oraz RPP125. Rury ułożyć na głębokości 0,7-0,8m, na podsypce piaskowej grubość 10 cm. Studnie kablowe należy wykonać typu SKO-2g wyposażone w wsporniki kablowe, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, kołnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjne, zastosować wywietrzniki.
6) Szczegółowy zakres w/w przedmiotu zamówienia dla zadania stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ. Załączone przedmiary robót, służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu wyliczenia ceny ofertowej oraz sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego. Przy czym Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiar robót, stanowi jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia.
7) Wykonawca ma obowiązek zapewnić w czasie trwania prac objętych niniejszą umową bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dla pracowników własnych oraz pozostałych osób przebywających na terenie budowy.
8) na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy ze szczególną starannością.
9) przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż,
b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD,
d) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
10) wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
b) nadzoru nad bhp,
c) ustalania i utrzymywania porządku,
d) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
e) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).
11) w skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach wytworzonych przez Wykonawcę. Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
12) W kalkulacji oferty należy uwzględnić sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
13) prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie i wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego.
14) jeżeli SWZ lub dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie ustawą PZP, dopuszcza rozwiązania równoważne polegające na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.
15) wszelkie wskazane marki, znaki towarowe, normy itp., pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów/ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
16) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej pełen zakres ryzyk związanych z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy.
17) termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy (licząc od daty prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
18) Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają: niniejsza SWZ, projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ, dokumentacja projektowa (załącznik nr 10 do SWZ),

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 498150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 835000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 498150 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8420003015

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Rokitki

7.3.5) Kod pocztowy: 77-116

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 498150 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.