eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › Zagospodarowanie terenu wraz z budową pomostu pływającego w miejscowości ŁupawskoOgłoszenie z dnia 2022-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu wraz z budową pomostu pływającego
w miejscowości Łupawsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu wraz z budową pomostu pływającego
w miejscowości Łupawsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-695f6937-ebd3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336428

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021481/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo- rekreacyjnego przy jeziorze w Łupawsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działanie 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego na podstawie umowy o dofinasowanie nr RPPM.08.04.00-22-0016/18-00 z dnia 16 stycznia 2020 r.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00265530/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 110606,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową pomostu pływającego w miejscowości Łupawsko” na potrzeby przystani kajakowej wraz z postawieniem 1 szt. znaku wodnego oraz 1 szt. tablicy – Pomorskie Szlaki Kajakowe.
2) Zadanie dofinansowane jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działanie 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.04.00-22-0016/18-00 z dnia 16 stycznia 2020 r.
3) W ramach realizacji zadania planuje się budowę wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej, wykonanie ścieżek o nawierzchni żwirowej (szer. 180 cm. Dł. 133 m), budowę pomostu pływającego modułowego o długości 12 m, szerokości 1,8 m, oraz wysokości max. 250 cm ponad dno akwenu oraz montaż elementów małej architektury,
4) Pomost pływający ma być wykonany w systemie modułowym na pływakach z tworzywa sztucznego zapewniające łączenie modułów w dowolny kształt. Konstrukcja nośna pomostu z elementów drewnianych oraz stalowych (wg systemu producenta).
5) W ramach montażu elementów małej architektury zaplanowano: stół i ławki z bali, grill z wędzarnią , tablicę regulaminową oraz postawienie znaku wodnego wraz z tablicą informacyjną Pomorskie Szlaki Kajakowe,
6) Szczegółowy zakres w/w przedmiotu zamówienia dla zadania stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ. Załączone przedmiary robót, służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu wyliczenia ceny ofertowej oraz sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego.
7) Lokalizacja oraz grafika oznakowania wodnego tj. znak wodny oraz tablica informacyjna „Pomorskie Szlaki Kajakowe” powinny zostać wykonane zgodnie z wytycznymi załączonymi do dokumentacji projektowej (załącznik nr 9 do SWZ). Znaki wodne: wymiar 600 mm na 750 mm. Zastosowane do tablic materiały winny posiadać wydłużony okres trwałości oraz odporność na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.), winny być zabezpieczone laminatem UV w celu zachowania kolorów oraz przystosowane do czyszczenia z graffiti. Fundamenty pod konstrukcje wsporcze wskazuje się wykonać zgodnie z obliczeniami z betonu lub betonu zbrojnego o klasie co najmniej C 16/20, posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu, natomiast powierzchnie betonowe na styku z gruntem odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią (min. 100 cm poniżej poziomu terenu dla tablic wolnostojących). Konstrukcje wsporcze znaków wodnych proponuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi normami ze stalowych rur ocynkowanych. Tarcze znaków wodnych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm. Lico znaku powinno być wykonane z samoprzylepnej folii odblaskowej. Znak powinien posiadać folię anty – graffiti.
8) Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia uwzględni niezbędne warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1062 ze zm.).
9) Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie terenu objętego pracami do możliwości realizacji prac budowlanych i zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie prowadzenia robót.
10) Wykonawca ma obowiązek zapewnić w czasie trwania prac objętych niniejszą umową bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dla pracowników własnych oraz pozostałych osób przebywających na terenie budowy.
11) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy ze szczególną starannością.
12) Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a) zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż,
b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD,
d) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
13) Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
b) nadzoru nad bhp,
c) ustalania i utrzymywania porządku,
d) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
e) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).
14) W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach wytworzonych przez Wykonawcę.
15) W kalkulacji oferty należy uwzględnić sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
16) Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie i wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego.
17) Jeżeli SWZ lub dokumentacja projektowa wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie ustawą PZP, dopuszcza rozwiązania równoważne polegające na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.
18) Wszelkie wskazane (marki, znaki towarowe, normy) pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
19) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej pełen zakres ryzyk związanych z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy.
20) Termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy (licząc od daty prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) i stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
21) Szczegółowy opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178350 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206640 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178350 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Usługowo-Handlowa w Rokitkach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8420003015

7.3.3) Ulica: -

7.3.4) Miejscowość: Rokitki

7.3.5) Kod pocztowy: 77-116

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178350 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.