eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syców › Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - KomorówOgłoszenie z dnia 2023-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Komorów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Syców

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Syców

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.zmyslona@sycow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sycow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae589f72-ffaa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Komorów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae589f72-ffaa-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00336372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046514/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Komorów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243148

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITI.271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie części drogi gminnej nr 123105D położonej na dz. nr 279 obręb Komorów na odcinku od km. 0+85 – 0+715 – 630 mb, dz. nr 279 obręb Komorów (droga gminna). W ramach zadania wykonane będą:

1. Frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni
2. Rozbiórka istniejącej podbudowy z kamienia łamanego.
3. Wykop pod wzmocnienie podłoża gruntowego chudym betonem,
4. Ułożenie warstwy gr. 15cm z chudego betonu 2,5MPa na szerokości 3,80m
5. Ułożenie dolnej warstwy podbudowy gr. 15cm pod jezdnią i na poboczu z kamienia łamanego 0/63mm,
6. Ułożenie górnej warstwy podbudowy gr. 5cm na jezdni i 10cm na poboczu z kamienia łamanego 0/31,5mm,
7. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5cm z betonu asfaltowego.
8. Wykonanie ścięcia istniejących poboczy trawiastych w celu zachowania spadku i wprowadzenia wody opadowej do istniejących rowów.
9. Obsiew ściętych poboczy trawą.

Uwaga 1.
Załączona dokumentacja projektowa przedstawia szerszy zakres opracowania, jednakże przedmiot zamówienia obejmuje tylko wskazany wyżej odcinek (630 mb.)

Uwaga 2.
Zamawiający zakłada całkowitą wymianę materiału do wykonania podbudowy. Wskazanych w dokumentacji założeń (wykorzystanie 50% kamienia z rozbiórki podbudowy) nie należy brać pod uwagę i założyć wykonanie podbudowy oraz poboczy z nowego materiału.


Szczegóły techniczne dotyczące robót budowlanych objętych zamówieniem zawarte są w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1011,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 723373,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 573907,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250828975

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 8

7.3.4) Miejscowość: Kępno

7.3.5) Kod pocztowy: 63-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 573907,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-10-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.