eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › ZP/PN/07/2022 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach - zadania.Ogłoszenie z dnia 2022-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZP/PN/07/2022 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach - zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020795886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 52-326

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.dpin.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/PN/07/2022 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach - zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cd4620d-19b4-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00336171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303174/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/PN/07/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 370797,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach- zadania:
– zadanie nr 1 – ryby
– zadanie nr 2 – nabiał
– zadanie nr 3 – makarony suche
– zadanie nr 4 – koncentraty, soki, nektary
– zadanie nr 5 – napoje słodzone kapslowane
– zadanie nr 6 – napoje gazowane
– zadanie nr 7 – woda
– zadanie nr 8 – makarony mrożone
– zadanie nr 9 – warzywa
– zadanie nr 10 – grzyby
– zadanie nr 11 – produkty ziemniaczane
2. Kod CPV:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15500000-3 Produkty mleczarskie
41110000-3 Woda pitna
15321800-2 Soki skoncentrowane
15982000-5 Napoje orzeźwiające
15331170-9 Warzywa mrożone
15312000-8 Produkty ziemniaczane
03221260-6 Grzyby
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.11 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.5.5.) Wartość części: 88581,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach- zadania:
– zadanie nr 1 – ryby
– zadanie nr 2 – nabiał
– zadanie nr 3 – makarony suche
– zadanie nr 4 – koncentraty, soki, nektary
– zadanie nr 5 – napoje słodzone kapslowane
– zadanie nr 6 – napoje gazowane
– zadanie nr 7 – woda
– zadanie nr 8 – makarony mrożone
– zadanie nr 9 – warzywa
– zadanie nr 10 – grzyby
– zadanie nr 11 – produkty ziemniaczane
2. Kod CPV:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15500000-3 Produkty mleczarskie
41110000-3 Woda pitna
15321800-2 Soki skoncentrowane
15982000-5 Napoje orzeźwiające
15331170-9 Warzywa mrożone
15312000-8 Produkty ziemniaczane
03221260-6 Grzyby
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.11 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 110000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach- zadania:
– zadanie nr 1 – ryby
– zadanie nr 2 – nabiał
– zadanie nr 3 – makarony suche
– zadanie nr 4 – koncentraty, soki, nektary
– zadanie nr 5 – napoje słodzone kapslowane
– zadanie nr 6 – napoje gazowane
– zadanie nr 7 – woda
– zadanie nr 8 – makarony mrożone
– zadanie nr 9 – warzywa
– zadanie nr 10 – grzyby
– zadanie nr 11 – produkty ziemniaczane
2. Kod CPV:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15850000-1 Produkty z ciasta makaronowego
41110000-3 Woda pitna
15321800-2 Soki skoncentrowane
15982000-5 Napoje orzeźwiające
15331170-9 Warzywa mrożone
15312000-8 Produkty ziemniaczane
03221260-6 Grzyby
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.11 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

4.5.5.) Wartość części: 12450 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach- zadania:
– zadanie nr 1 – ryby
– zadanie nr 2 – nabiał
– zadanie nr 3 – makarony suche
– zadanie nr 4 – koncentraty, soki, nektary
– zadanie nr 5 – napoje słodzone kapslowane
– zadanie nr 6 – napoje gazowane
– zadanie nr 7 – woda
– zadanie nr 8 – makarony mrożone
– zadanie nr 9 – warzywa
– zadanie nr 10 – grzyby
– zadanie nr 11 – produkty ziemniaczane
2. Kod CPV:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15850000-1 Produkty z ciasta makaronowego
41110000-3 Woda pitna
15321800-2 Soki skoncentrowane
15982000-5 Napoje orzeźwiające
15331170-9 Warzywa mrożone
15312000-8 Produkty ziemniaczane
03221260-6 Grzyby
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.11 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15321800-2 - Soki skoncentrowane

4.5.5.) Wartość części: 17260,03 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach- zadania:
– zadanie nr 1 – ryby
– zadanie nr 2 – nabiał
– zadanie nr 3 – makarony suche
– zadanie nr 4 – koncentraty, soki, nektary
– zadanie nr 5 – napoje słodzone kapslowane
– zadanie nr 6 – napoje gazowane
– zadanie nr 7 – woda
– zadanie nr 8 – makarony mrożone
– zadanie nr 9 – warzywa
– zadanie nr 10 – grzyby
– zadanie nr 11 – produkty ziemniaczane
2. Kod CPV:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15850000-1 Produkty z ciasta makaronowego
41110000-3 Woda pitna
15321800-2 Soki skoncentrowane
15982000-5 Napoje orzeźwiające
15331170-9 Warzywa mrożone
15312000-8 Produkty ziemniaczane
03221260-6 Grzyby
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.11 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15982000-5 - Napoje orzeźwiające

4.5.5.) Wartość części: 9899,19 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach- zadania:
– zadanie nr 1 – ryby
– zadanie nr 2 – nabiał
– zadanie nr 3 – makarony suche
– zadanie nr 4 – koncentraty, soki, nektary
– zadanie nr 5 – napoje słodzone kapslowane
– zadanie nr 6 – napoje gazowane
– zadanie nr 7 – woda
– zadanie nr 8 – makarony mrożone
– zadanie nr 9 – warzywa
– zadanie nr 10 – grzyby
– zadanie nr 11 – produkty ziemniaczane
2. Kod CPV:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15850000-1 Produkty z ciasta makaronowego
41110000-3 Woda pitna
15321800-2 Soki skoncentrowane
15982000-5 Napoje orzeźwiające
15331170-9 Warzywa mrożone
15312000-8 Produkty ziemniaczane
03221260-6 Grzyby
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.11 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15982000-5 - Napoje orzeźwiające

4.5.5.) Wartość części: 31000 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach- zadania:
– zadanie nr 1 – ryby
– zadanie nr 2 – nabiał
– zadanie nr 3 – makarony suche
– zadanie nr 4 – koncentraty, soki, nektary
– zadanie nr 5 – napoje słodzone kapslowane
– zadanie nr 6 – napoje gazowane
– zadanie nr 7 – woda
– zadanie nr 8 – makarony mrożone
– zadanie nr 9 – warzywa
– zadanie nr 10 – grzyby
– zadanie nr 11 – produkty ziemniaczane
2. Kod CPV:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15850000-1 Produkty z ciasta makaronowego
41110000-3 Woda pitna
15321800-2 Soki skoncentrowane
15982000-5 Napoje orzeźwiające
15331170-9 Warzywa mrożone
15312000-8 Produkty ziemniaczane
03221260-6 Grzyby
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.11 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 41110000-3 - Woda pitna

4.5.5.) Wartość części: 22090 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach- zadania:
– zadanie nr 1 – ryby
– zadanie nr 2 – nabiał
– zadanie nr 3 – makarony suche
– zadanie nr 4 – koncentraty, soki, nektary
– zadanie nr 5 – napoje słodzone kapslowane
– zadanie nr 6 – napoje gazowane
– zadanie nr 7 – woda
– zadanie nr 8 – makarony mrożone
– zadanie nr 9 – warzywa
– zadanie nr 10 – grzyby
– zadanie nr 11 – produkty ziemniaczane
2. Kod CPV:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15850000-1 Produkty z ciasta makaronowego
41110000-3 Woda pitna
15321800-2 Soki skoncentrowane
15982000-5 Napoje orzeźwiające
15331170-9 Warzywa mrożone
15312000-8 Produkty ziemniaczane
03221260-6 Grzyby
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.11 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

4.5.5.) Wartość części: 11606,47 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach- zadania:
– zadanie nr 1 – ryby
– zadanie nr 2 – nabiał
– zadanie nr 3 – makarony suche
– zadanie nr 4 – koncentraty, soki, nektary
– zadanie nr 5 – napoje słodzone kapslowane
– zadanie nr 6 – napoje gazowane
– zadanie nr 7 – woda
– zadanie nr 8 – makarony mrożone
– zadanie nr 9 – warzywa
– zadanie nr 10 – grzyby
– zadanie nr 11 – produkty ziemniaczane
2. Kod CPV:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15850000-1 Produkty z ciasta makaronowego
41110000-3 Woda pitna
15321800-2 Soki skoncentrowane
15982000-5 Napoje orzeźwiające
15331170-9 Warzywa mrożone
15312000-8 Produkty ziemniaczane
03221260-6 Grzyby
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.11 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15331100-8 - Warzywa świeże lub mrożone

4.5.5.) Wartość części: 41995,55 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach- zadania:
– zadanie nr 1 – ryby
– zadanie nr 2 – nabiał
– zadanie nr 3 – makarony suche
– zadanie nr 4 – koncentraty, soki, nektary
– zadanie nr 5 – napoje słodzone kapslowane
– zadanie nr 6 – napoje gazowane
– zadanie nr 7 – woda
– zadanie nr 8 – makarony mrożone
– zadanie nr 9 – warzywa
– zadanie nr 10 – grzyby
– zadanie nr 11 – produkty ziemniaczane
2. Kod CPV:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15850000-1 Produkty z ciasta makaronowego
41110000-3 Woda pitna
15321800-2 Soki skoncentrowane
15982000-5 Napoje orzeźwiające
15331170-9 Warzywa mrożone
15312000-8 Produkty ziemniaczane
03221260-6 Grzyby
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.11 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 03221260-6 - Grzyby

4.5.5.) Wartość części: 7877,20 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach- zadania:
– zadanie nr 1 – ryby
– zadanie nr 2 – nabiał
– zadanie nr 3 – makarony suche
– zadanie nr 4 – koncentraty, soki, nektary
– zadanie nr 5 – napoje słodzone kapslowane
– zadanie nr 6 – napoje gazowane
– zadanie nr 7 – woda
– zadanie nr 8 – makarony mrożone
– zadanie nr 9 – warzywa
– zadanie nr 10 – grzyby
– zadanie nr 11 – produkty ziemniaczane
2. Kod CPV:
15220000-6 Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15500000-3 Produkty mleczarskie
15850000-1 Produkty z ciasta makaronowego
41110000-3 Woda pitna
15321800-2 Soki skoncentrowane
15982000-5 Napoje orzeźwiające
15331170-9 Warzywa mrożone
15312000-8 Produkty ziemniaczane
03221260-6 Grzyby
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3.1-3.11 do SWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15312000-8 - Produkty ziemniaczane

4.5.5.) Wartość części: 18037 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu termin na składania ofert tj. do dnia 19.08.2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu termin na składania ofert tj. do dnia 19.08.2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu termin na składania ofert tj. do dnia 19.08.2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu termin na składania ofert tj. do dnia 19.08.2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu termin na składania ofert tj. do dnia 19.08.2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do w/w postępowania w zadaniu nr 6 została złożona oferta Wykonawcy , jednakże podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2c uPzp.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu termin na składania ofert tj. do dnia 19.08.2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu termin na składania ofert tj. do dnia 19.08.2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu termin na składania ofert tj. do dnia 19.08.2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania.

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu termin na składania ofert tj. do dnia 19.08.2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływu termin na składania ofert tj. do dnia 19.08.2022 nie wpłynęła żadna oferta na w/w zadania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.