eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaseczno › Koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzakówOgłoszenie z dnia 2023-08-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzaków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015891289

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Piaseczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@piaseczno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fcf327f5-fba6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzaków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcf327f5-fba6-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00335480

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063936/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.43 Koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzewów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235362

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Spr. 52/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
"Koszenie poboczy, usuwanie drzew i krzaków".
Zadania bieżącego utrzymania poboczy dróg i terenów przyległych w orientacyjnym zakresie:
Karczowanie krzaków i poszycia wzdłuż drogi - ilość sztuk krzaków 3000/ha wraz z utylizacją zrębiny 3 – szacowana ilość: 30 000 m2
Mechaniczne oraz ręczne koszenie płaskich poboczy wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją
250 000 m2
Mechaniczne oraz ręczne koszenie placów i innych terenów płaskich wraz z wywiezieniem urobku i utylizacją 50 000 m2
Wycinanie drzew wraz karczowaniem i utylizacją urobku (drzewa o średnicy od 15cm) bez utrudnień 200 szt.
Wycinanie drzew wraz karczowaniem i utylizacją urobku (drzewa o średnicy 16-35cm) bez utrudnień 40 szt.
Wycinanie drzew wraz karczowaniem i utylizacją urobku (drzewa o średnicy 16-35cm)
z utrudnieniami 20 szt.
Obcinanie gałęzi drzewom o średnicy do 30cm na wysokość do 4,5m od powierzchni gruntu z utylizacją urobku (cena za obcięcie jednego drzewa) 250 szt.
Obcinanie gałęzi drzewom o średnicy powyżej 30cm na wysokość do 4,5m od powierzchni gruntu z utylizacją urobku (cena za obcięcie jednego drzewa) 50 szt.
Obcinanie gałęzi drzewom o średnicy do 30cm na wysokości powyżej 4,5m od powierzchni gruntu z utylizacją urobku (cena za obcięcie jednego drzewa) 30 szt.
Obcinanie gałęzi drzewom o średnicy powyżej 30cm na wysokość powyżej 4,5m od powierzchni gruntu z utylizacją urobku (cena za obcięcie jednego drzewa) 20 szt.
Szczegółowy opis w OPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 329184,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 329184,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 329184,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FENCE - TECH TOMASZ FOL

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910155557

7.3.3) Ulica: ul. Słoneczna 87

7.3.4) Miejscowość: Stara Iwiczna

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 350000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy nie może przekroczyć kwoty 350 000,00 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.