eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Zakup, dostawa i montaż urządzeń interaktywnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. "AWF Poznań bez Barier" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2022-09-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup, dostawa i montaż urządzeń interaktywnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. „AWF Poznań bez Barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000327853

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królowej Jadwigi 27/39

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-871

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@awf.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/awf_poznan/proceedings,

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa i montaż urządzeń interaktywnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. „AWF Poznań bez Barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5902bba9-1a15-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00335187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019494/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa ekranów interaktywnych do komunikacji kierunkowej wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu AWF Poznań bez Barier

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

AWF Poznań bez Barier

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303918/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RDZP-2003-15/22/ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 159349,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż urządzeń interaktywnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu pn. „AWF Poznań bez Barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-A021/20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry i wymagania sprzętu wraz z oprogramowaniem wyszczególnione zostały w załączniku nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48610000-7 - Systemy baz danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty, jednak oferta z najniższą ceną tj. Best-Audio Włodzimierz Pająk, ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź z ceną 245 385,00 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której to kwoty nie może zwiększyć.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 245385,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 245385,00 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie unieważniono, zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty, jednak oferta z najniższą ceną tj. Best-Audio Włodzimierz Pająk, ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź z ceną 245 385,00 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której to kwoty nie może zwiększyć.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.