eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu"Ogłoszenie z dnia 2021-12-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Racibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258397

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Króla Stefana Batorego 6

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 755 07 10

1.5.8.) Numer faksu: 32 755 07 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.raciborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.raciborz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6391894972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 8

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 415 30 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wodociagi@wodociagiraciborskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodociagiraciborskie.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-314560a4-4d2d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00335167

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009629/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych/technicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00282938/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.81.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 158660,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu wraz z budową infrastruktury technicznej obejmującej:
1) Przebudowę i budowę drogi.
2) Budowę sieci kanalizacji deszczowej.
3) Budowę oświetlenia ulicznego.
4) Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią.

W ramach zamówienia należy wykonać dwa odrębne opracowania dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

Zadanie nr 1, które obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
1) Przebudowy i budowy drogi dojazdowej.
2) Budowy sieci kanalizacji deszczowej.
3) Budowy oświetlenia ulicznego.

Zadanie nr 2, które obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie
Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią.

Uwaga!
Na realizację opisanego powyżej przedmiotu zamówienia zostaną zawarte oddzielne umowy, tzn. na przedmiot zamówienia opisany w ramach zadania nr 1 zostanie zawarta umowa z Miastem Racibórz, 47-400 Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, natomiast na przedmiot zamówienia opisany w ramach zadania nr 2 zostanie zawarta umowa z Wodociągami Raciborskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul 1-go Maja 8.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - zał. nr 5 do SWZ.

3. Pozostałe wymagania określono we wzorach umowy, stanowiących zał. nr 4 i 4a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 125460,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 260760,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 176812,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów Profim s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 272127818

7.3.3) Ulica: Środkowa 5

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 176812,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.