eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › Bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta RacibórzOgłoszenie z dnia 2021-12-29

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Racibórz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Racibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258397

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Króla Stefana Batorego 6

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 755 07 10

1.5.8.) Numer faksu: 32 755 07 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.raciborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.raciborz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Racibórz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-766d2445-47a6-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00334805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/S 230-606489

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie sektorowe udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 388 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.78.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3733200,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Racibórz”, które
obejmuje m.in.:
1) kompleksowe utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Racibórz;
2) kompleksowe utrzymanie czystości i porządku w pasach przydrożnych;
3) kompleksowe utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych;
4) kompleksowe utrzymanie czystości i porządku na terenach parków, skwerów i zieleńców;
5) kompleksowe utrzymanie czystości i porządku terenów nieużytków;
6) kompleksowe utrzymanie wybiegu, placu zabaw i toalety dla psów oraz dyspenserów;
7) kompleksową obsługę urzędowych tablic informacyjnych;
8) kompleksowa obsługa urzędowych tablic historycznych.
Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem zamówienia zawierają załączniki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4032217,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4032217,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4032217,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 2723447744

7.3.3) Ulica: Kaspra Adamczyka 10

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4032217,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.